آیا ایران یعنی فارس؟

آیا ایران یعنی فارس؟
می 4, 2022
194 بازدید

در این شکی نیست که رژیم ولی فقیه به فارسی که قبولش نداشته باشد هم ظلم میکند، اما در ایران «سیستم فارسی» در قدرت است. چگونه؟

در نظر بگیرید که ملتهایی به نام ملت بلوچ، کرد، فارس، ترک، عرب ، لر، ترکمن ، گیلک و… در ایران با مرزهای گربه ای شکل کنونی زندگی میکنند. این مرزهای کنونی در دوره ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفتند . آن سوی این مرزهای مصنوعی با تصرف سرزمین کشورهای همجوار از بلوچها، کردها، آذربایجانی ها، عربها، ترکمن ها و… ایران کنونی شکل گرفت.

همه این ملت ها به طور جداگانه زبان و فرهنگ، تاریخ، موسیقی، سرزمین و نژاد مشترکی دارند که خاص به خودشان است و ممکن است تاثراتی از همسایگان گرفته‌باشد‌اما ریشه آن اختصاصی است.

این وسط فردی به نام رضا پهلوی ۹۷ سال پیش تصمیم میگیرد که برای «مدرنیته» باید همه این ملت ها حذف شده و‌تنها یک ملت ایجاد شود که زبانش فارسی باشد، فرهنگ و‌مذهبش یکی باشد و ‌بر یک تاریخ و‌نژاد مفتخر شود! این سیاست نوشته میشود، روشنفکران خواسته میشوند و برای پیشبرد این هدف به چاره اندیشی می پردازند.

تصمیم گرفته میشود که بلوچ ها که جزو قدیمی ترین ملتهای آسیا هستند را آریایی خطاب کنند ، آریایی های که تنها ۳ هزار سال است به منطقه آمدند، بلوچهایی که ۹ هزار سال پیش شکوه مندترین تمدن منطقه را داشتند «مهاجر آریایی» میخوانند! به همین صورت برای بقیه تاریخ میسازند. زبان فارسی را تحمیل میکنند، قدرت را به سیستم فارس میسپارند و هر بلوچ و‌کرد و‌ترک و‌عربی هم که هست یا باید برای رشد سیستم فارس کار‌کند یا محکوم به حذف خدمات زندگی است. عینا بعد پهلوی همین سیاست توسط جمهوری اسلامی‌در‌حال اجراست، یا باید مذهب حکومت و ولایت فقیه را بپذیری یا محکوم به حذف خدمات زندگی هستی!

خلاصه کلام اینکه قدرت در دست سیستم فارس است، و هنگامی که میگویند: ایران، یعنی فارس. ما ایرانی هستیم یعنی ما فارس هستیم. اگر این ادعا اشتباه است پس ممنوعیت زبان و فرهنگ و‌حاکمیت‌ غیر‌فارس را چگونه تفسیر میکنید؟

از این رو هر انسان عاقلی به راحتی میتواند دریابد که وضعیت غیر فارسها و‌غیر‌شیعیان در‌ایران به مراتب بدتر‌ است. تنها به این خاطر که‌در‌دوره پهلوی فارسی سازی شدیم و جمهوری اسلامی وارث هم فارسی سازی شد و‌هم‌شیعه سازی. و اینگونه شد که بلوچستان تبدیل به فقیرترین منطقه شد. چون بخاطر مقاومت در برابر دریافت شناسنامه فارسی «ایرانی» مقاومت در برابر آموزش به فارسی، مقاومت در برابر پوشش غیر بلوچی، مقاومت برای دریافت حق ملی خود ، یک تهدید تلقی شد.
اینگونه شد که استعمار سیستم فارس بر علیه ملت های دیگر نهادینه شد.

برچسب‌ها:, ,