اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در محکومیت اعلام وصول طرح تقسیم بلوچستان و سیستان

اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در محکومیت اعلام وصول طرح تقسیم بلوچستان و سیستان
نوامبر 28, 2020
490 بازدید

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران طی اطلاعیه ای، اعلام وصول طرح تقسیم بلوچستان و سیستان در مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مرکز همکاری احزاب #کوردستان ایران طرح تغییر دموگرافی خاک و آسمیلە کردن مردم بلوچستان را کاملا سیاسی و در ادامە سیاستهای تبعیض آمیز چند دهە گذشتە هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی دانسته و آن را محکوم کرد.

مرکز همکاری احزاب #کوردستان ایران ضمن یادآوری این طرح در روزهای گذشته در اطلاعیه خود آورده است: ”در روزهای اخیر رسانەهای داخلی #ایران اخباری مبنی بر تقسیم و تفکیک استان #بلوچستان و سیستان از زبان سید محسن دهنوی عضو هئیت رئیسە مجلس شورای اسلامی منتشر کردەاند.“

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ”طبق این طرح استان بلوچستان و سیستان بە ٤ استان متفاوت #بلوچستان، #سیستان، #سرحد و #مکران تقسیم و تفکیک میشود. بهانە و استدلال غیر واقعی برای تبیین این طرح رفع محرومیت های گستردە این استان اعلام شدە است و گستردگی این استان را عامل این محرومیت ها معرفی کردە است.“

این مرکز ضمن محکومیت این طرح افزوده است: ”مرکز همکاری احزاب #کوردستان ایران طرح تغییر دموگرافی خاک و آسمیلە کردن مردم بلوچستان را کاملا سیاسی و در ادامە سیاستهای تبعیض آمیز چند دهە گذشتە هردو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی میداند و آن را محکوم میکند.“

در ادامه ذکر شده است: ”تلاش های مکرر جمهوری اسلامی برای امحاء و کمرنگ کردن هر چە بیشتر مذاهب غیر اسلام شیعی و از بین بردن زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین ملیت های تحت ستم ایران انکار ناپذیر است و بە طور سیستماتیک این سیاست ادامە داشتە است.“

در پایان این اطلاعیه آمده است: ”از نظر مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران این تلاش ها بە مانند همە سال های گذشتە محکوم بە شکست، و در نهایت تاثیری در تضعیف جنبش های رهایی بخش ملیت های تحت ستم ایران نخواهد داشت، بلکە عامل نارضایتی و انزجار بیشتر همە مردمان ایران از نظام سرکوبگر و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.“

برچسب‌ها:, , , , , ,