از اعتراضات به حق عبادان حمایت میکنیم

از اعتراضات به حق عبادان حمایت  میکنیم
می 31, 2022
241 بازدید

ملت عرب الاحواز در دھه اخیر جزو پیشتازان مبارزات ضد رژیم ولایت فقیه بودہ اما علیرغم اینکه خواسته ھای اولیه آنھا رفع تبعیض، کمبود آب و مشکلات اقتصادی بودہ اما ھموارہ با سرکوب، زندان و کشتار روبرو شده اند که این نشانی از سرکوب سازمان یافته است.

اعتراضات ملت عرب وپیش از آن اعتراضات ملت لور، بخاطر مطالبات عمیق به جا مانده است و بعلت فساد و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی که ریزش ساختمان های متروپول نماد آن شدند به اوج خود رسیدند.

مطالباتی که از هویت مردمان منطقه سرچشمه میگیرد و راه کار حل آن نه با تسلیت و اعلام عزای عمومی است و نه با سرکوب، بلکه تنها راه آن سپردن سرنوشت منطقه به دست خود مردم منطقه است.

آنچه به عنوان مرکز در ایران تعریف میشود، امروز شاهد اعتراضاتی از پیرامون شده است، که برای مردمان این مناطق نه پیرامون که خود مرکز ثقل موجودیت سرزمینی و حیثیت و هویتشان است، آذربایجان، احواز، بلوچستان، لورستان، احواز، کوردستان، کاسپین و ترکمن صحرا، همه خواهان تغییر اند.

ما در حزب بلوچستان راجی تپاکی، اعلام میداریم که در کنار مردم عبادان می‌ایستیم، در کنار عزاداران می ایستیم، در کنار ملت های تحت استعمار می ایستیم و برای تغییر، اراده خود را یکسان کرده و مبارزه میکنیم و ضمن ابراز تسلیت، همبستگی خود را با ملت عرب اعلام میکنیم.

آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی و توسعه، خواسته همه ما هستند که با تحقق حق تعیین سرنوشت محقق می شوند.

بلوچستان راجی تپاکی گل
تاریخ: ۹ خرداد ۱۴۰۱

برچسب‌ها:, , ,