اعتراف امان الله جهانبانی به مستقـل بـودن بلوچستــان

اعتراف امان الله جهانبانی به مستقـل بـودن بلوچستــان

جهانبانی فرمانده قشون مهاجم گجر راجع به حکومت مستقل بلوچستــان چنين می نويسـد:
« … مير دوست محمد خان از اعقاب بهرام خان و آخرين کسی بود که تا اواخر سنه ۱۳۰۷ مستــقـــلاً در بلوچستان حکمرانی ميکرد۰

وی به بعضی از رؤسای قبايل اجازه داده بود که ماليات قلمرو خود را جمع آوری کرده حصه ای برسم حق الحکومه برداشته و بقيه را به وی تسليم نمايند۰

بخشش حصه ای از ماليات برای اين بود که در موقع احتياج تفنگچيان خود را جهت کمک و مساعدت در اختيار او بگذارند۰
دوست محمد خان روزبروز بر اقتدار خود افزوده و در صدد بود قلمروحکمفرمايی خودش را توسعه دهد، چنانچه در تابستان ۱۳۰۴ برای دست اندازی به خواش و تهديد ميرجاوه قوايی تجهيز و تا پنج فرسنگی خواش نيز پيشرفت نمود ۰۰۰»
( صفحه ۳۹ و ۴۰ کتاب عمليات قشون در بلوچستان – ۱۳۰۷ ه.ش.)

بلوچستان غربی چگونه اشغال شد :

بلوچستان_غربی_چگونه_اشغال_شد؟411

عملیا قشون در بلوچستان :

عملیات-قشون-در-بلوچستان

This post was written by
Comments are closed.