اوضاع بد معیشی در بلوچستان

اوضاع بد معیشی در بلوچستان
مارس 7, 2022
131 بازدید

اوضاع بد معیشتی باعث شده، شهروند بلوچی در شهر واش(خاش) در مقابل بیمارستان خمینی آگهی فروش کلیه را نصب کند.

جمهوری اسلامی با سیاست های مخرب خود، اوضاع بد معیشی و بحران اقتصادی را بوجود آورده و شهروندان بلوچ را در تنگنا قرار داده است.

بلوچستانی که دارای معادن و ذخایر گسترده و منطقه ای استراتژیک است، چطور مردمش در چنین شرایط وخیم و بحرانی باید به سر ببرند!؟

پاسخ شهروندان بلوچ را با گلوله و خون میدهند تا از غنایم سرزمینشان بهره برداری کنند!

فقر و محرومیت در بلوچستان موج میزند اما گویا مسئولین گوش شنوا، چشم بینا ندارند و لال هستند و با بی متفاوتی از کنار رنج و درد مردم بلوچستان رد میشوند.

تا این حکومت پابرجاست نه تنها از مشکلات بلوچستان کاسته نمیشود، بلکه روز به روز بر آنها افزوده‌ می شود.

پس برای رهایی از چنگالهای حکومت استعمارگر جغرافیای ایران با “باهند” در مقابل این ستمگران بایستیم.

برچسب‌ها:,