بازی بزرگ جدید بر سر بلوچستان

بازی بزرگ جدید بر سر بلوچستان

يکصد و پنجاه سال پس از بازی بزرگ اول بر سر بلوچستان که این سرزمین را به سه قسمت تقسیم کرد، بازی بزرگ جدیدی بر سر موقعیت و منابع این سرزمین آغاز شده است.

ملت بلوچ تنها با اتحاد و همکاری مبارزاتی میتوانند این بار در این بازی بزرگ حقشان را باز بستانند.

This post was written by
Comments are closed.