بازی بزرگ جدید بر سر بلوچستان

بازی بزرگ جدید بر سر بلوچستان
June 6, 2020
139 بازدید

يکصد و پنجاه سال پس از بازی بزرگ اول بر سر بلوچستان که این سرزمین را به سه قسمت تقسیم کرد، بازی بزرگ جدیدی بر سر موقعیت و منابع این سرزمین آغاز شده است. ملت بلوچ تنها با اتحاد و همکاری مبارزاتی میتوانند این بار در این بازی بزرگ حقشان را باز بستانند.

يکصد و پنجاه سال پس از بازی بزرگ اول بر سر بلوچستان که این سرزمین را به سه قسمت تقسیم کرد، بازی بزرگ جدیدی بر سر موقعیت و منابع این سرزمین آغاز شده است.

ملت بلوچ تنها با اتحاد و همکاری مبارزاتی میتوانند این بار در این بازی بزرگ حقشان را باز بستانند.

Tags: ,