باهند، گریز به سوی آزادی است!

باهند، گریز به سوی آزادی است!
مارس 11, 2022
236 بازدید

آزادی، یک گنجینه بزرگ است، آزادی‌ اندیشه، عقیده، عمل جوهر زندگی شاد انسان هاست، بدون آزادی کلیه مفاهیم زندگی تغییر میکنند. آزادی یک ملت برای تعیین نوع زندگی و سرنوشت خود حق بنیادین یک ملت است.

آزادی پر پرواز انسان و یک گروه انسانی -ملت- است، آزادی است که توسعه ، رفاه، پیشرفت، شکوفایی، احترام، عزت و کرامت می آورد.

آزادی است که تکاپو و حرکت می آورد، حتی تغییر می آورد، تفاوت می آورد، استعداد می‌دهد، داشته ها را رونق داده و خواسته ها را ارتقا میدهد، تسابق می آورد و اعتلا می دهد.

مفهوم مقابل آزادی، بردگی است، بردگی سابقا به معنی زر خرید بودن انسانی دیگر بود، در مفهوم جدید مقابل آن استعمار است. استعمار در اشکال مختلفش ثمره اش بردگی است.

استعمار میکوشد، یک ملت غلبه یافته را وارد تمام مجاری حیاتی ملت مغلوب قرار دهد، و این اقدام به تمام روشهای جدید و قدیمی انجام میشود، چه با قهر و زور و پنجه، چه قتل و بازداشت و شکنجه، و چه زر و تبلیغ و تزریق.

هر زمانی که ملتی زیر سلطه ملتی دیگر قرار گیرد و‌ مجبور شود قوانین خود را عوض کند، فرهنگ خود را تغییر دهد، زبان خود را ترک کند، آداب و رسوم خود را کنار بگذارد ، عقیده و باورش را پنهان کند و تنها به شکلی که استعمارگران میخواهند عمل‌کند، پدیده ای به نام آسمیلاسیون می‌آید.

در پس این تغییر منفی ، شکست و نابودی، و روز به روز به قهقرا رفتن بیشتر ظاهر میشود، تا جایی که گرسنگی و تشنگی نیز بدان افزوده شده و با تداوم آن موجودیت کامل آن ملت زیر سوال می‌رود.

همانند پروژه استعمار بلوچستان که پس از گذشته ۹۰ و اندی سال وارد اخرین مرحله خود یعنی نابودی کامل ملت بلوچ از طریق پاکسازی قومی و تغییر بافت جمعیتی شده است و این درست جایی است که اگر استعمار بیگانه متوقف نشود چیزی باقی نمی ماند که ملت بلوچ برای آن در آینده دلسوزی کند.

مردمان بلوچ ارزش آزادی را به خوبی درک میکنند چون اکنون در استعمار هستند، مردمانی که مجبور اند مرک را انتخاب کنند، یا از طریق انتخاب مرگ تدریجی با پذیرش قوانین استعمارگران، یا نپذیرفتن قوانین و فرامین استعمارگران و مرگ فوری!

ملتی که تنها اختیارش را مرگ تدریجی و فوری قرار دادند، به خوبی ارزش جنگیدن برای آزادی را درک میکند.

در چنین شرایطی است که باهند (مقاومت) خود را نشان میدهد.
باهند بلوچستان یعنی ایستادگی در مقابل استعمار، یعنی مقاومت در برابر نابودی، مقاومت در برابر مرگ، و نپذیرفتن اختیارگذاری مرگ!

باهند به مبارزات بلوچستان مفهوم جدیدی میدهد، مفهوم ایستادگی برای به دست آوردن حقوق نه مفهوم تسلیم و صبوری برای بهبودی شرایط.

باهند به ما میگوید باید برای آزادی جنگید، آزادی به کسی هدیه میشود که برای آن مبارزه کند، باهند به ما میگوید که بهتر است به جای مرگ بی‌معنا و بی مفهوم ، مقابله کنیم و زندگی بسازیم.

باهند بلوچها آزادی را به ارمغان می آورد ، باهند یک فرار رو به جلوست، باهند یک مفهوم تاریخی است که بار دیگر در بلوچستان زنده میشود و هدف آن مقابله تک تک مردم جامعه با پیام مرگ استعمارگران بیگانه است.

نوشته از: عبدالرشید بلوچ

برچسب‌ها:, ,