بلوچانی چکچینی ءِ سَؤدا ! (کریم تهل بلوچ)

بلوچانی چکچینی ءِ سَؤدا ! (کریم تهل بلوچ)
ژوئن 12, 2022
217 بازدید

سالانی سال انت که بلوچ وش نیتک بلوچ ءِ چکچینی ءِ رند انت ، ایران ءِ هکومت گوستکیں هپت روچ ءِ تها هژده تا بیست بلوچ ءَ ماں وتی ساه سندیں جیلاں درنجتگ و کشتگ یا تیر گوار کرتگ انت . آ هم بے کجام میار و گناهے و گوں دروگیں بُهتاماں .

 سالانی سال انت که ایران و پاکستان ءِ مردم دژمنیں هکومتاں ، په بلوچ ءِ زمین و مادنانی واجهی کنگ و برگ ، بلوچ ءِ چکچینی ءِ سیاست ءَ زرته و وتی کته . روکپتی بلوچستان ءَ بلوچانی چکچینی سیاست هزار داب دیما برگ بوگ انت : 

1_ بلوچاں کار و روزگار ءِ نه دیگ تاں بلوچانی وشدلی، بلوچ ءِ دیمرئی ، بلوچ گهبودی ، بلوچ ءِ نیکیں واهگ و مراداں ، بلوچ ءِ وس و توان هرچی کمتر و بلوچ ءِ جند ، زند ءِ جنجالاں زوتر تباه ببیت .
2- بلوچ ءِ وانگ و دیمرئی ءِ دارگ . په بلوچ ءِ تالیم زورگ و وانگ ءَ آسراتیانی سر جم نه کنگ که بلوچستان ءَ نه هزار ( 9000 ) ءِ کساس ءَ تگردی ، یا چیر درچکی و چیر دیوالی وانگجاهاں ، همے راستی ءِ پدر کنوک انت و دومی گپ ایش انت که نوک دربرانی وانینگ په وتی ماتی زبان ءَ ، جهان ءَ منتگیں گپے که بلوچستان ءَ مئی راج دژمنیں هکومتاں ، په مئی پجار و زبان ءِ بیگواهی ءَ لانک بسته و په همے هاتر مئی زبان ءِ سرجمیں راه و در اش ماں هالتاک ، ادارهاں ، وانگجاهاں ، شنگ کاری ادارهاں و … بسته و بلوچ نوک باهند و نوک دربراں چه وتی ماتی زبان ءِ وانگ و دربرگ ءَ زبهر کرته .
3_ په مردماں ورگ ءِ آپ ءِ بند و بست نه کنگ . اے هم بلوچ چکچینی ءِ یکے چه راهان انت ، تاں بلوچ گوں ناسپائیں آپانی ورگ ءَ هزار دابیں نادراهی و ناجوڑیانی آماچ ببنت که آهانی جان ءَ نزور و زند ءِ جنجالاں هزار سر کنت . پدا همے بے آپی ءِ هاترا مردم مجبور بینت که چه هوٹکاں آپ بزور انت و همے هوٹکاں په بلوچ زهگاں ، وت مَؤت و مرک ءِ دامے انت که هر سال دهانی مردم همے هوٹکاں کپنت و بیران بنت یا گوج و گانڈوانی شکار و دپار بنت.
4_ بلوچستان ءِ درمانجاه و بلوچستان ءِ چُک مات جاهاں ( زایشگاهاں ) هم گیشتر بلوچ دژمنیں کرٹیں شیهه ءِ مردماں کار انت و آهانی کار و سیاست همیش انت که بلوچ جنین آدماں گوں دوا و هر رپکے بیته سنٹ و بے چک و بے مردم بکن انت یا آهانی لاپ ءِ چکاں ، هر داب منته مَوت و نادراهی ءِ آماچ بکن انت و اے چهبار و دزاپ ءِ درمانجاهانی مدامی سیاست بیته و هست انت .
5_ بلوچ ءِ آپ ءَ چه بلوچ ءِ دست ءَ گرگ که هم آئی ءِ کشتکاری ءِ تاوان ببیت و هم آهانی مالانی و زند ءِ جنجالاں .
6_ بلوچستان ءِ باپاری و تجارت ءَ چه بلوچ ءِ دست ءَ درکنگ . په اے هاترا بلوچ ءِ مال ءِ یارگ و برگ ءِ مستریں دیمپان انت و بلوچ باپارانی هم مال ، هم زر و هم وسیلهاں « قاچاق » ءِ نام ءَ گراں و بران انت .
7_ بلوچاں چه بلوچستان ءِ زر و دریای ءَ دور کنگ . بلوچستان ءِ زر کرناں بلوچانی لاپ و روزگار ءِ وسیله بوته ، بلے هنوں گجر و چینی گوں پاسداراں هور ، بلوچستان ءِ زر ءِ هستیاں ، گوں وتی ٹرالیں کشتیاں رپته و برته و روپگ انت و بلوچانی یدار و ماهیگ گراں وتی زر ءَ ، په وتی لاپ ءَ ماهیگ ءِ گرگ ءِ اجازت هم نه دینت و اگں اجازت هم به دینت ، هما جاه ءِ اجازت دینت که اوداں ماهیگے نه گواهیت .
8- بلوچستان ءَ ملیونانی هساب ءَ مردم بے روزگار انت ، بلے آهاں کار و روزگار دیگ نه بیت و په وتی هر کارے ءَ ، چه در چه بلوچستان ءَ مردم کار انت و بلوچستان ءَ آبات و کار و روزگار دینت . چنت لک اوگانی ، پاکستانی ، اراکی ، لبنانی ، سیریه ای ، یمنی ، اپریکی شیهیاں بلوچستان ءَ آرته ، سلیه و هتیار داتگ و زمین و ملکت داته .
9- بلوچانی هند و جاهاں واجهی کنگ و آهانی زمین ، شهر و کلگاں برگ تاں بلوچستان ءِ تنگه و سُهراں گهتر واجهی و به کش انت و به بر انت و بازیں هنچیں هلاکه هست که اود ءِ مردینانی دو پدریچ اش سرجم کشته و اعدام کرته .
10_ بلوچاں راهاں ، بے جست و پرس و بے ایشی که آهاں اوشتگ ءِ اجازت بدینت تیر گواری و کشگ که سدانی بر همے تیر ریچانی سبب ءَ ماشیناں ستکگ و ماشینانی سواریاں هم سرجم زندک ءَ آس ءَ ستکگ انت و پاسداراں وت هموداں اوشتاته و مرمانی سچگ ءِ فیلم اش گوں پهر و کندگاں گپته و شنگ کته .
11_ جیل و بنداں . گجر و پاکستان ءِ جیلاں پُرّ چه بے گناهیں بلوچان انت که په بلوچانی ترسینگ ءَ گرگ و سه سندیں ازابانی آماچ انت و سد ءَ نود ونه مردم گوئشت کنیں که بے گناه انت ، اے ناروائیں هکومتاں هر وهد که به لوٹنت ، هر چینچو که به لوٹنت ورنایاں و پیریں مردماں ، دار ءَ درنجنت یا تیر گوار کن انت یا جیل ءِ شدت و ازابانی چیر ءَ کش انت و پیشی هپتگ ءَ بیست بلوچ ءِ کساس ءَ ، ایران ءِ جیلاں کشگ و اعدام بیتگ انت که هالاں آتکگ انت و باریں دگه چنت کس کشگ بوته که آهانی هال درا شنگ نه بوته وت دگه گپے .

برچسب‌ها:,