بیداری فکری و بیدارگری علما و مصلحان دینی

بیداری فکری و بیدارگری علما و مصلحان دینی
جولای 9, 2022
117 بازدید

“پیش فرعونان بگو حرف کلیم
تا کند ضرب تو دریا را دو نیم”

در هر زمانی علما و مصلحان دینی با درک مسائل روز، منطقه و جهان اسلام دست به تشکیل نهضت‌هایی زده و در راه ظلم زدایی و ظلم ستیزی دست به مبارزه زده اند.
در جهان اسلام نهضتهایی ضد استعماری بسیاری را میتوان نام برد که به هدف اخراج بیگانگان و استعمارگران توسط علمای آگاه و بیدار پایه ریزی شده اند و علت شکل گیری همه این نهضتها و جنبش ها دفع ظلم و ستم مستکبرین و باز پس گیری سرزمین بوده است.

امروز اگر وضعیت بلوچستان از هر جنبه ای بررسی شود آثار ظلم و ستم و استعمارگری طاغوت آخوندی بوضوح قابل مشاهده است. استعمارگران همواره با سیاست و زور اهداف خود را پیش برده اند؛ به بردگی کشیدن افراد یک ملت و به چپاول بردن اموال و منابع آنها هدف کلی آنها می باشد.

قرآن نیز به اسارت قوم بنی اسرائیل توسط فرعون بارها اشاره کرده و این سیاست فرعون را استخفاف مینامد. (فاستخف قومه فاطاعوه) استعمارگران همیشه کوشیده اند که با اسارت درآوردن فکر و ذهن ملتها به آسانی بتوانند به اهداف شوم خود برسند.
در فضای “استخفاف” وضع موجود همان وضع مطلوب ترسیم میشود تا بدین وسیله هرگونه حرکت و تلاش برای بهتر شدن اوضاع و رهایی را از بین ببرند.

اگر این سیاست تاثیر خود را برجامعه بگذارد اسیران فکری به وضعیت بهتر و آزادی نخواهند اندیشید زیرا خود را در بند نمیبینند و این دقیقاً همان سیاستی است که حکومت آخوندی در ایران و خصوصاً بلوچستان و کردستان و دیگر مناطق سنی نشین اجرا کرده است.

یکی از مهمترین علل حذف علمای بیدار و حق گو در جامعه بلوچستان همین بوده چرا که دیکتاتوران و استعمارگران هرگز اجازه بیداری و بیدارگری نمیدهند. بیداری و بیدارگری در این حکومتها بزرگترین جرم محسوب میشود، چون منافع شان با بیداری مردم به خطر می افتد.

بررسی و درک مسائل بلوچستان امروز بیش از هر دوره ای مهم و قابل توجه است؛ بیداری و بیدارگری از اولویت های جامعه ماست و در این راه وظیفه علما و مصلحان دینی بسیار خطیر میباشد.

جامعه امروز بلوچستان عموماً عقیدت‌مند علما و مصلحان دینی است لذا بیداری فکری و سیاسی علما و مصلحان دینی بیش از پیش احساس میشود.

در بیداری فکری دو نکته حائز اهمیت است:
۱درک و حس رنج و آلام ملت بلوچ و ظلم و جنایات طاغوت آخوندی ۲اندیشیدن راهکار برای دفع هرگونه ظلم و جنایت و آزادی و آبادانی بلوچستان .

در قران کریم و احادیث نبوی به مبارزه برای دفع ظلم و تلاش برای آزادی و آبادی تاکید شده است؛ حتی به صراحت بیان شده که تغییر سرنوشت یک ملت به خواستن و تلاش آنها بستگی دارد.

لذا علما باید با توجه به نصوص به تبیین ظلم و نیز ظلم ستیزی و ظلم زدایی بپردازند؛ راهکار بیندیشند ودر سیاست شرکت کرده و جهت ایجاد وحدت برای مبارزه بین اقشار مختلف ملت بلوچ اندیشیده و عمل کنند.
حکومت استعمارگر آخوندی حال بیش از هر زمانی دست به ظلم و جنایت و کشتار زده است و در این راه بسیار هوشیارانه عمل میکند. و در این زمان بر علما و مصلحان دینی واجب است که در راه ظلم ستیزی و ظلم زدایی وبیدار سازی ملت گام بردارند و سیاستها و برنامه های خاصی در این مورد بیندیشند.

و مسلماً چون اینکار یعنی وظیفه بیدارسازی امتها وظیفه انبیا علیهم السلام بوده درمعرض خطر قرار گرفتن و شکنجه و زندان رفتن در راه حق و حق گویی از مشکلات این راه و سنتهای انبیا است.
به یقین این حکومت همچون حکومت ظالمان دیگر دیر یا زود نابود خواهد شد ولی وظیفه الهی ظلم ستیزی و بیدارگری علما را مجبور میسازد که برای تسریع در دفع ظلم پیش قدم شوند.

“پیش فرعونان بگو حرف کلیم
تا کند ضرب تو دریا را دو نیم”

برچسب‌ها:, ,