تحقیر سیستماتیک ملت بلوچ (مهشان بلوچ)

تحقیر سیستماتیک ملت بلوچ (مهشان بلوچ)
آوریل 13, 2022
130 بازدید

تحقیر کردن یک ملت با روش های غیر مستقیم آثار نامطلوبی برای آن ملیت دارد که دید جوامع بین‌المللی و منطقه‌ای را نسبت به مردمان آن منطقه تغییر می‌دهد.

در این زمینه ملت بلوچ یک قرن است این تحقیرها را با سکوت پذیرفته است؛ حکومت با سیاست اعتماد به نفس ملت بلوچ را ضعیف کرده و حرمت نفس آنها را خدشه‌دار کرده است.
بارها شاهد تحقیر زبان، پوشش و فرهنگ بلوچ از سوی گجر بودیم، گجر با گستاخی تمام برای تحقیر و بد نشان دادن بلوچ از هیچ کاری فروگذار نبوده؛سالهاست که مردم ما را قاچاقی و اشرار میخواند
و در رسانه های ملی خود بلوچ را اینگونه معرفی کرده و این باعث شده تا نگاه ها بر ملت بلوچ نگاه‌هایی غیر انسانی شود.

هر گاه اندیشمندان و بزرگان اعتراضی کردند با شعار برادری برابری و یا وحدت جلوی اعتراض ها را گرفته و یا با زندانی کردن و اعدام علما و جوانان حق‌گوی بلوچ باعث ایحاد ترس و رعب در میان ملت بلوچ شده اند.

اما روز به روز آگاهی جوانان بلوچ نسبت به جنایات و سیاست های این رژیم استعمارگر در حال فزونی است و با باهند و مقاومت جلوی آنها می ایستند و به ظلم ها و جنایاتشان پایان میدهند و نقشه هایشان را نقش بر آب میکنند.

برچسب‌ها: