جامعه ای که زمانش مورد تبیعض باشند پیشرفت نمی‌کنند

جامعه ای که زمانش مورد تبیعض باشند پیشرفت نمی‌کنند
آگوست 9, 2023
77 بازدید

‎خشونت خانگی مسـاله ای اسـت که عمدتا در منطقه بلوچسـتان پنھان می ماند چرا که در نبود شـرایط باز در ‎جامعه نبود رسـانه ھای آزاد، نبود آموزشـھای مدنی و آموزش برای زنان بسـیاری از زنان خودسـانسـوری را تجربه می کنند و بسـیاری از گزارشـھا نیز در بزنگاه ھای خبری ناپیدا میشـوند. البتـه بـایـد اشــــاره کرد کـه مشــــارکـت زنـان در فعـالیـتھـای اجتمـاعی و اعتراضــات نســبت به ســالھای گذشــته بیش از پیش افزایش یافته و نمونه این مشــارکت را میتوان در اعتراضات بلوچھا در دفاع از واقعھ تجاوز به کودک بلوچ دید.‎زنان در بلوچســتان نیاز مبرم به آگاھی از حقوق مدنی خود و مطالبه گری ھســتند، که جھت محقق نمودن این موضـوع، تشـکیل دوره ھای آموزش حقوق بشـری برای زنان در بلوچسـتان امری ضـروری و لازم است، که در اولویت کاری سازمان ما قرار دارد‎بھبود وضعیت زنان و دختران بلوچستان بدون اطمینان از دسترسی آنھا به آموزش تقریباً غیرممکن خواھد بود. زنان در جامعه بلوچسـتان به دلیل جنسـیت خود در فضـای عدالت اجتماعی فعلی قربانیان ھمیشـگیاند و زنان در جوامعی که تعادل قدرت ندارند بیشتر مستعد خشونت خانگی خواھند بود . به گفته فعالان حقوق بشر ، وضـعیت زنان در بلوچسـتان تا مادامی که وارد عرصـه اقتصـادی نشـوند و از طریق طرحھای مختلف با استفاده از مھارتھای ذاتی زنان به خودکفایی نرسند، بھبود نخواھد یافت. زنان باید آموزش ببینند زیرا زنان تحصـیل کرده به منزله ھمسـران، مادران و دختران یک جامعه میتوانند خدمات ارزندهای انجـام دھنـد و تنھـا زنان تحصــــیـل کرده آمد که میتواننـد در ھر مرحله از زندگی آگاھانه و مستقل تصمیم بگیرند. اقـدامـات فرھنگی مـاننـد ازدواج ھـای زودھنگـام دختران جوان را بـه دام می انـدازد و کســــب درآمـد را برای آنھا در بزرگسـالی دشـوارتر می کند. بنابراین، در مقایسـه با سـایر اسـتان ھای ایران، مشـارکت زنان در نیروی کار نیز در بلوچستان کمترین میزان را دارد برخی از زنان بلوچ با وجود نارضــایتی از زندگی مشــترک خود، بخاطر وابســتگی اقتصــادی به شــوھر، ترس از دســت دادن فرزندان و رعایت آداب و رســوم فرھنگی و ســنتی، به زندگی با ھمســر آزارگر خود ادامه میدھند. ھمچنین بسـیاری از زنان خشـونت دیده به دلیل ترس از واکنشھای ھمسـر و یا عدم آگاھی از حقوق خویش، از شـــکایت به مراجع قضـــایی و انتظامی خودداری میکنند و بیشـــتر قربانیان خشـــونت خانوادگی زنان و کودکان ھســـتند که در برخی موارد خشـــونت خانوادگی منجر به مرگ و یا قتل زنان و ‎کودکان شده است.