جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”، تقسیم بلوچستان را بشدت محکوم مینماید

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”، تقسیم بلوچستان را بشدت محکوم مینماید
نوامبر 29, 2020
573 بازدید

بلوچستان، سرزمین تاریخی ملت مظلوم بلوچ است که توسط کشور جعلی موسوم به«ایران» تحت اشغال غیرقانونی قرار دارد. مجلس باصطلاح شورای اسلامی کشور جعلی موسوم به ایران در روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹ بیشرمانه اعلام کرد که “طرح تفکیک/ تقسیم بلوچستان به چهار استان” به صحن مجلس را دریافت کرده است. بخشهایی از بلوچستان برای اولین بار در سال 1871 میلادی توسط قاجار(ممالک محروسه قاجار) اشغال شد، ولی ملت بلوچ توانست بموازات اشغالگری قاجار، در عمل استقلال اش را تا سال 1928 حفظ نماید. با بقدرت رسیدن سلسله پهلوی، بلوچستان به اشغال غیرقانونی کشور جعلی موسوم به «ایران» در امد و سپس بخشهای وسیعی از آن بدون در نظرگرفتن خواست ملت بلوچ به استانهای همجوار کرمان، خراسان و هرمزگان الحاق شد.

مسئله تقسیم بلوچستان یا باز تقسیم بلوچستان دیربازی است که از سوی رژیم بمنظور هویت زدایی از ملت بلوچ پیگیری میشود. هر بار که نمایندگان سرسپرده و حلقه بگوش رژیم مانند شهریاری و دهمرده مسئله تقسیم بلوچستان را به پیش کشیده اند، با مخالفت سرسخت ملت قهرمان و مبارز بلوچ مواجه شده اند. از اینرو سران ایران اشغالگر بطور مداوم وجود چنین طرحی را کتمان میکرده اند. رحمان فضلی، وزیر کشور ایران اشغالگر تا یکماه پیش در مصاحبه ای گفت که دولت وجود طرحی برای تقسیم بلوچستان ندارد.
بر همگان روشن است که کتمان وزیر کشور و سران رژیم حربه ای برای فریب و کنترل اوضاع در بلوچستان بوده است، چرا که شهریاری و دهمرده حلقه بگوش در هر فرصتی چه در رسانه های وابسته رژیم و چه در سطح رسمی و در جلسات مجلس مسئله تقسیم بلوچستان را با شدت مطرح میکرده اند و خواهان اجرای آن بوده اند. در مقابل، رژیم با موج وسیعی از نارضایتی و اعتراض همگانی ملت بلوچ روبرو شده است و به سران ایران اشغالگر هشدار داده اند که « تقسیم بلوچستان خط قرمز ما ملت بلوچ است».
کشور اشغالگر ایران در پی محو هویت ملی تمام ملل ساکن در کشور جعلی موسوم به «ایران» است. تقسیمات اداری-کشوری در راستای اسیمیلاسیون و هویت زدایی از ملل تحت اشغال سیاستگذاری میشوند. بدینسان ملت ترک را در چند استان، ملت کُـرد را در چند استان، ملت عرب الاحواز را در چند استان، ملت بلوچ را در چند استان، ملت ترکمن را در چند استان و نیز ملل دیگر ستمدیده را در استانهای متفاوت در تقسیمات اداری-کشوری بمنظور ایجاد تنش در بین این ملل و بهره برداری از سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” برای محو هویتهای ملی ملل و اجرای طرح یکسان سازی و اسیمیلاسیون، تقسیم نموده است. بدون شک ارایه طرح تقسیم بلوچستان در صحن مجلس ادامه سیاست هویت زدایی ملی از ملل تحت ستم از سوی ایران اشغالگر است.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”، طرح تقسیم بلوچستان را یک طرح در راستای هویت زدایی از ملت بلوچ میداند و آن را بشدت محکوم مینماید. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از حقوق مشروع ملت مبارز بلوچ و نیز مبارزه شان در شکست طرح مذمومانه “تقسیم بلوچستان” حمایت کامل مینماید. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” ایمان به پیروزی مبارزات ملل تحت ستم در کشور جعلی موسوم به ایران دارد، و اتحاد گسترده ملل را با جدیت دنبال میکند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

نوامبر 2020

برچسب‌ها:, , , , ,