جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن!

جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن!
فوریه 12, 2022
159 بازدید

قوانین استعمارگران در طول تاریخ یکسان بوده؛ آنها همواره اذهان مردم را هدف خود قرار داده‌اند.
ملتی که ذهنش اسیر شد و بردگی را پذیرفت برای آزادی تلاشی نخواهد کرد.
هریت زن آزادی خواه سیاهپوست که بردگان را از آمریکا فراری میداد بزرگترین چالش خود را فهماندن این موضوع به بردگان بیان میدارد که شما را خدا آزاد آفریده و حق زندگی دارید.
آنانکه به بردگی خو گرفته بودند حتی حاضر به قبول آن نبوده و به اسارت راضی بودند، چرا که اذهان آنها به بردگی و اسارت خو گرفته بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز با هزاران سیاست و ترفند همواره سعی داشته تا اذهان ملت بلوچ را در تاریکی نگه دارد تا روشنی آزادی را نبینند، تا وضع موجود را وضع مطلوب تصور کنند، تا خود را ناتوان در اداره سرزمین شان احساس کنند، تا ما نمی‌توانیم را باور کنند!

اما چون شب تاریک دوامی ندارد و در نهایت آفتاب طلوع میکند، خورشید بیداری در بلوچستان نیز طلوع کرده و اکنون ملت بلوچ گام در مسیر روشنایی گذاشته است.
هر روز که می‌گذرد اشعه‌های بیداری بلوچستان را روشن‌تر کرده و نزدیک است که خفاشان شب‌پرست از ترس روشنایی به لانه های تاریک خود بازگردند.

آینده ملت بلوچ بسیار روشن است اینگونه که به پیش می‌رویم؛ در سرزمین پرخیر و برکت بلوچستان با معادن غنی، ما لایق بهترین ها هستیم.
فقط کافیست یکبار برای همیشه پرده تاریک استعمار را در هم پیچیده و متحد و مخلصانه در کنار هم بایستیم.
آیندگان فعالیت های امروز ما را خواهند ستود اگر بیدار باشیم و حافظ منافع ملی بلوچ

آنچه که گفته شد یک شروع دارد؛ جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن

برچسب‌ها:, ,