جنبش استقلال طلبان کوردستان: نگذاریم بلوچستان تقسیم شدە را دوبارە و چندبارە تقسیم کنند

جنبش استقلال طلبان کوردستان: نگذاریم بلوچستان تقسیم شدە را دوبارە و چندبارە تقسیم کنند
دسامبر 1, 2020
583 بازدید

رژیمهای اشغالگر خاک و جغرافیای ملت بلوچ، در جهت تضعیف و در نهایت محوکردن این ملت از هیچ سیاست مغرضانەای علیە این ملت دریغ نورزیدەاند.

ملت بلوچ تقسیم خاک و جغرافیایشان را چندین بار دیگر هم تجربە کردەاند، جغرافیای بلوچستان کە تحت اشغال سە رژیم افغانستان و پاکستان و ایران قرار گرفتە است اینبار نیز، رژیم ایران سعی بر این دارد کە بخش اشغال شدە بلوچستان تحت اشغال ایران را یک بار دیگر تقسیم و تکە تکە کند.

هدفهای پشت پردە این سیاست رژیم برای ملل غیرفارس آشکار و عیان است، چون این سیاست را علیە دیگر ملل نیز بکار گرفتەاند.

رژیم ایران از جنبشهای مردمی و ملی بلوچستان و همچنین همبستگی ملت بلوچ در جهت دستیابی و تشکیل دولت و حکومت بلوچستان، ترس و واهمەای در میان نە تنها سران رژیم کنونی ایران بلکە در وجود سلطنت طلبان و تمامیت خواهان و پان فارسیسم و پان ایرانیسم ایجاد کردە است.

یکی دیگر از اهداف شوم ایران اینست کە با اشغال و اسمیلە کردن سواحل مکران و جایگزین کردن ملتی دیگر بە غیر بلوچ در دموگرافیای بلوچستان تغیراتی دوبارە ایجاد کند و هدف از آن هویت زدایی این مناطق از بلوچستان است.

ملت هوشیار بلوچستان باید با قاطعیت کامل در مقابل سیاستهای ضد بشری و بلوچ ستیزانە این رژیم مقاومت و مبارزە کنند، کە راه آزادی ملت بلوچستان همانا همبستگی و اتحاد و یکپارچگی بلوچستان است.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانە و قرون وسطایی رژیم ایران، در کنار مردم و همدوش و همصدا با مبارزین ملل غیر فارس ، در راه سرنگونی و تشکیل دولت و حکومتهای،کوردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، کاسپین، قشقایی، ترکمن و … از مبارزە دست نخواهد کشید.
وظیفە همە ما ملل غیر فارس است کە با اتحاد در کنار همدیگر بایستیم و خاک و جغرافیای ملل غیر فارس کە توسط ملتی بنام فارس و تحت عنوان ایران اشغال شدە است را از استعارگران و اشغالگران پس بگیریم .

جنبش استقلال طلبان کوردستان
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠
٩ی سەرماوەز 2720 کوردی
٩ آذر ١٣٩٩ خورشیدی

برچسب‌ها:, , , ,