جوانان مسئول و بیدار بلوچستان

جوانان مسئول و بیدار بلوچستان
می 15, 2021
1245 بازدید

شما بعنوان مهمترین و شایسته ترین نیروی بالفعل می توانید علیه اقدامات دشمن و استعمارگران عکس العمل مناسب نشان داده و از سرزمین و هویت ملی بلوچ دفاع کنید.

منتظر معجزه نباشیم و بدانیم که نجات ما و سرزمین ما فقط بدست خودمان امکان پذیر است. شما با شعارنویسی در سراسر بلوچستان، به اهتزاز درآوردن پرچم مبارزاتی بلوچستان، پخش پیام های ملی، روشنگری بین مردم بلوچستان، کمک به سیلزدگان، زلزله زدگان، یتیم ها و دیگر نیازمندان بلوچستان فداکارانه پیشتاز بوده اید.

شما رهبران واقعی جنبشی هستید که علیه دشمنان بلوچ و بلوچستان در حال گسترش است با پیوستن به جنبش سهاب و بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل و پیشبرد مبارزات سازمان یافته فداکاری های شما به یقین در آینده ای نه چندان دور به ثمر خواهند نشست.

دور نیست روزی که ملت بلوچ با اتکا به قدرت خویش از یوغ استعمار رها شده و با احقاق حقوق غصب شده اش حاکم سرنوشت خویش شده و از جور و ستم بیگانگان گجر/ مافیای فرقه ای حاکم و از اسارت تمامیت خواهان و مرکزگرایان رها گردد.
روزی که با تاًسیس مجلس ملی بلوچستان از طریق یک انتخابات آزاد با حضور ناظران بین المللی مقدمات تشکیل حکومت ملی بلوچستان فراهم شود.
رمز پیروزی ما در گسترش آگاهی سیاسی در سراسر اقلیم بلوچستان و شکل دادن مبارزات ملی و سازماندهی هدفمند است.

برچسب‌ها:, , ,