حمايت همه جانبه انگليس ازقشـون مهاجم در جنـگ علیه لشکر بلوچستان!

حمايت همه جانبه انگليس ازقشـون مهاجم در جنـگ علیه لشکر بلوچستان!
فوریه 2, 2022
157 بازدید

امان الله جهانبانی در صفحـه ۴۹ کتاب خود آشکارا می نويســد: 
« ۰۰۰ پيشرفـت از طريق سـراوان خطر مهم ديگری دربرداشت و آن انتظار استمداد يا حملاتی از طرف طوايف بلوچستــان انگليس بود که برای تقويت برادران خود قيام نمايند در اين صورت ۰۰۰ قوای ما دچار مخاطره بوده و روحيه قوا متزلزل ميگرديد ولی ماًمورين دولت بريطانيای کبير وعده داده بودند که از طوايف تحت الحمايه خود کاملا جلوگيری نماينـد و در اين راه از هرگونه مساعدت ممکنه کوتاهی نکردند». 

برچسب‌ها:, ,