دزدیدن بودجه گازرسانی بلوچستان و سکوت نمایندگان منفعل مجلس محکوم است (بقلم: کریم بلوچ)

دزدیدن بودجه گازرسانی بلوچستان و سکوت نمایندگان منفعل مجلس محکوم است (بقلم: کریم بلوچ)
مارس 23, 2022
187 بازدید

ماھہا پیش، چند دشمن ولایت مدار خود را دلسوز بلوچ و بلوچستان معرفی میکردند و بظاھر برای توسعہ بلوچستان دل میسوزاندند و راہ توسعہ بلوچستان را تکہ پارچہ نمودن و تقسیم آن بیان می‌کردند ۔
این دشمنان بی ھویت، توسعہ نیافتگی بلوچستان را نہ برنامہ ھای عمدی دولتی و نہ کمبود بودجہ ھای عمرانی، بلکہ گستردگی آن میدانند.

ھم اکنون نیز با اینکہ حداقل بودجہ ھای ممکن برای توسعہ بلوچستان و بہبود شرایط استان بہ این منطقہ اختصاص دادہ میشود، اما با این وجود باز میبینیم کہ دستان دزدان آشکار و پنہان برای غارت ھمین قطرہ اختصاص یافتہ بہ بلوچستان نیز دیدہ میشود.

بودجہ ناچیزی کہ برای گاز رسانی شہرھای بلوچستان بہ این استان اختصاص یافت کمتر از یک ششم بودجہ ای بود کہ برای گاز رسانی بہ استانہای خراسان اختصاص یافت و با وجودی کہ خراسانات بر کان معدن پردرآمدی بنام امام رضا تکیہ زدہ اما میبینیم کہ بہ بودجہ خود بسندہ ننمودہ و بہ درآمدھای امام رضایی خود کہ در اختیار دولت مرکزی نیز نیستند ، دست نزدہ بلکہ بہتر آن دیدند کہ بخشی مہم از اعتبارات اندک گازرسانی بلوچستان را از بلوچستان بربایند و با کمال تاسف و تاثر شاھدیم کہ نمایندگان دروغین بلوچستان و دشمنان بی ھویت در برابر این جنایت سکوت نمودہ و بہ این غارت بودجہ اندک توسط مسئولین دزد استانداری و ۔۔۔ در بلوچستان سکوت نمودہ اند.

 صرف بودجہ اندک اختصاص یافتہ برای گازرسانی بلوچستان در جاھای دیگر، جنایتی غیر قابل بخشیدنی و حتی فراتر از جنایت است.

اختصاص ندادن بودجہ برای توسعہ بلوچستان توسط مرکز نشینان عملی بغایت ضد انسانی و محکوم است۔

ما خواھان باز گرداندن بودجہ مذکور و تلاش برای کسب بودجہ ھای بیشتر برای بلوچستان و توسعہ آن ھستیم و با توجہ بہ تبعیضات سالیان پپش حتی اختصاص بودجہ ھای فوق العادہ برای بلوچستان برای تکمیل شبکہ ھای گاز رسانی ، آبرسانی ، تاسیس ھزاران مدرسہ و واحد آموزشی مناسب و برچیدن مدارس کپری بلوچستان و ۔۔۔ لازم دیده می‌شود و نمایندگان مجلس که با فریب مردم آنها را به پای صندوقهای رأی کشاندند به امید واهی بهبود اوضاع، باید این موضوعات را به جد پیگیری کنند تا حداقل در جلوی مردم بیشتر از این شرمسار نشوند؛ گرچه مطمئنا همانند نمایندگان پیش ناکارآمدی و مترسک بودن آنها برای مردم محرز است.

برچسب‌ها:,