دلایلی چند از خصومت استعمارگران فارس با زبان اصیل بلوچی!

دلایلی چند از خصومت استعمارگران فارس با زبان اصیل بلوچی!
فوریه 18, 2022
190 بازدید

دراین نوشتار کوتاه توجه خوانندگانِ گرامی را به دلایلِی چند ازکینه توزی و خصومت استعمارگران گجر با زبان اصیل بلوچـی جلب می کنم۰

اول: فاشیستهای فارس آشکارا در صدد غصب همیشگی سرزمین اشغالی بلوچستــان هستند، بنابراین به رسمیت شناختن زبان بلوچی با تمامیت خواهی آنان هم خوانی ندارد ۰

دوم: اشغالگران و فاشیستهای فارس وجود و هستی ملت بلـــوچ را از اساس انکار کرده و آنرا«قــوم بلــوچ» یا «مرزبانان غیور» خطاب می کنند۰
 اگر زبان بلوچی را برسمیت بشناسند در واقع به وجود ملت بلـوچ اعتراف کرده و این در تضاد با اهداف شان مبنی بر هویت زدایی و از بین بردن تدریجی ملت بلـــوچ است۰

سوم: فاشیسم لجام گسیخنه پارس و فرقه حاکم در پی ترویج مذهب فرقه ای خمینی – خامنه ای با استفاده از زر ، زور و نیرنگ هستند۰
 اگر زبان بلوچی را بعنوان یک زبان قبول کنند آنگاه یکپارچگی و هویت ملی بلــوچ تقویت شده و پروسه ترویج خرافات و شیعه سازی در بلوچستـان با شکست مواجه خواهد شد۰

چهارم: تجزیه و تقسیـم بلوچستـــان اشغالی به اجزاءِ کوچک و در نهایت حذف نام تاریخی بلوچستــان از جمله اهدافِ درازمدت اشغالگران بوده اسـت۰
 اگر بلوچی را بعنوان یک زبان قبول کنند در نتیجه وجود سرزمینی یکپارچه بنام بلوچستــان را برسمیت شناخته اند که زبان مردمش بلوچـی است۰

فاشیستهـای تمدن ستیز فارس باید بفهمند که بلوچـی زبانِ ملت بلـوچ است۰ زبانِ بلوچــی ضامن حیات ملی  و مایعِ مغزیِ نخاعیِ ملـت ماست۰ 
شونیستهای انسان ستیز برای یکبارهم که شده این واقعیت را باید در مغزهای گنجشکی خود فرو کنند که ملتِ بلــوچ مالک تاریخی و حقوقیِ سرزمین پهناورِ بلوچستــان است۰

زبان بلوچی نه تنها وسیله ارتباطی میلیونها بلوچ بلکه زبان مادری و هویت مشترک ملیِ ماســت۰
زبان بلوچی لباسِ زیبای افکارایده آل میلیونها بلـوچ است که برای فردایی آزاد در تلاش هستند۰ بلوچی زبان اجداد و نیاکان ما بوده و همچون ارثی گرانقدر از نسلی به نسل دیگر منتقل شده تا به ما رسیده  است۰ 
بلوچی زبان شعرا ونویسندگان سخت کوش بلـوچ اسـت۰ 
بلوچـی زبان زیبای ملا پازل و مست توکلی، زبان حماسه سرایان بلـوچ، زبان سیـد هاشمـی و مولانا عبدالله روانبُـدها٬ زبان هانی و شئ مرید٬ زبان میرگل خان نصیر ورهبر ملی گلام محمد بلـوچ ٬ زبانِ مبارک قاضی و دکتـر الله نظـر٬ زبان عبدالرحمان پهـوال و جی آر ملا، زبانِ پهلوان کمال خان ، گلام کادر و بشیر بیــدار ٬ زبان قهرمانانی چون میرکمبــر، میر حمل کلمتــی ومیر  بالاچ گورگیــج است۰ 

بلوچــی زبانی است که هزاران نوزاد با زمزمه های لطیف نازینک آن بخواب رفته و یا بیدار می شونـد۰ 
بلوچـی آوازدلنشین نی و لیکوی چوپانهای بلوچستــان است که در طول قرنها در دامنه های کوه تپتان و گیابان٬کوه ملک سیـاه و دلگان، زردکوه ودشتیاری، کوهِ سلیمان و جهـلاوان، کوه لار، مکران ، نیمروز، زردکوه و آواران نواخته شده است
شهدیــن  بلوچــی در تارو پودِ  وجود و روح تک تک ما تنیده شده است۰ آری بلوچی زبان مادری وهویت ملی میلیونها بلــوچِ در بند است۰
شهديں بلوچی با لهجه ها و گويـش های دلنشین اش همچنـان زنـده اسـت۰ بیش از بيست ميليون بلـوچ در سرزمین پهناور بلوچستـان و خارج از آن با زبان شیرین بلوچی محـاوره ومکاتبه می کننــد.

 به همت زبان شناسان و محققيـن مسئـول بلـوچ و همچنین محققيـن بين المللـی تاريخ زبان بلـوچی چنان شفاف است که فاشيسـم تمامیت خواه گجر تابحال نتوانسته در تحريـف آن موفـق شود.  

زبان زنـده بلوچـی هم اکنون در سطح وسیعی کتابت می شــود۰ علی رغم سیاستهای مخربِ حکام مستبد ایران و پاکستان علیه ملت بلوچ و زبان بلوچی زبان اصیل بلوچی به برکت زحمات ایثارگرانه و تلاشهـای مسئولانه صدهـا شاعـر، نویسنـده، محقق ادبـی،هنرمنـد، اديـب وزبانشناس درحال شکوفايـی است۰

آزات ءُ آبـاد بـات گنجیــں بلوچستــــان

برچسب‌ها:, ,