رسول بکش زنگشاهی ، بلوچ پهلوان و هگازیانی مَزنیں استار چه ما سِست و شُت

رسول بکش زنگشاهی ، بلوچ پهلوان و هگازیانی مَزنیں استار چه ما سِست و شُت
جولای 26, 2020
800 بازدید

هر راج ءُ مردم ءَ آهانی جندءِ هگازی، استا ، کشتکار ، جولاهگ ، مالدار ، تپنگی ءُ زند ءِ زرورتانی داب دابین مردم بیتگ اَنت۰ هگازی ءُ پهلوان هما مردم بوتگ انت که راجانی راجدپتر ءِ یات کنوک ، راجی مردین ءُ جنین شیرزالانی بامردی ءِ ستا کنوک و شنیر جنوک بیتگ انت ءُ وت هم راجی جنگانی اولی رِد ءَ اوشتوک ءُ بهر زوروک بوتگ انت۰  زنگشاهیاں  روکپتی بلوچستان ءِ شئیر ءُ ساز ءِ چه مستریں سازگراں بوتگ انت۰  پهلوان بُلند ءُ آئیءَ چه پیش آهانی پیرک هم بلوچ راجءِ سازگرانی سر کاروان بوتگ انت۰
راجانی مُلک که زوربرد بنت ، زوراک راجانی زبان ، ازم ، دودربیدگ ، ازمکار ، راجدپتر ، زندمان مُلکداری ، باپاری ، دیمرئی یا ایدگه تَک ءُ پهناتانی لگتمالی ءُ بیرانی ءَ هچ چَک ءُ پَد نہ بنت۰  
ماں بلوچستان  زوراکاں گوستگیں  ۹۳ تهاریں سالاں که بلوچستان په بلوچاں جهندمے بیته ، مئی ازم و ساز ءُ زبان اگاں پَشت کپتگ گڑا مئی ازمکار ، سازگر ، پهلوان و هگازی و راجدوستانی برکت ءَ بوته ، که آواں ابید کجام دزکمکئ ، هرچی آوانی وَس ءُ دست ءَ بوته په وتی راج ، وتی زبان ، وتی ازم بئ کسئ ءِ جی ءُ جان اش کرتگ۰

گوستگیں ۹۳ سالانی درگت ءَ مئی ازمکارءُ هگازی ءُ سازگر ، هنردوست ءُ هنر ساچان کس جی و جان نکرته ، آوانی جهد لک ستا کرزاَنت ءُ هما روچ که بلوچ وتی ملک ءِ واجه ببیت ، مئی ازمکار ءُ سازگرانی و هنر ساچانی ازت هم بیت !

رسول بکش زنگشاهی دنیاءِ هر هَند که په برنامه اے شتگ ، آوداں آئیا داد و ازت دیگ بیتگ۰  ماں یوروپی ملکاں ، ماں اربی ملکان ءُ هند ءُ هر دگہ جاه ، بلئے ماں وتی مُلک ءَ گوں نیزگاری دیم په دیم اَت۰
ما رسول بکش زنگشاهی ءِ بیرانی ءَ په بلوچ ساز و زیملی دیواناں ، مزنیں تاوانے زانین ءُ وتی راج ءُ ھدامرزی ءِ لوگ مردم ءُ پشتپدانی گماں همراه و شریداریں۰

بلوچستانءِ راجی تُپاکی گَلّ

برچسب‌ها:, , , , ,