روز جھانی زبان مادری

روز جھانی زبان مادری
فوریه 21, 2023
168 بازدید

۲۱ فوریہ از طرف سازمان یونسکو بہ عنوان روز جھانی زبان مادری نامگذاری شدہ است۰
دلیل این نامگذاری این است کہ در ھمچین روزی در سال ۱۹۵۲ تعداد زیادی دانشجوی بنگالی در پاکستان شرقی آنزمان و در بنگلادش کنونی در یک تظاھراتی خواستار برسمیت شناختن زبان بنگالی از طرف مسئولین پاکستانی یا بھتر بگویم فاشیستھای حاکم پنجابی شدند۰

اما فاشیستھای حاکم بجای تن دادن بہ خواستھای برحق بنگالی ھا بسمت تظاھرات کنندگان بنگالی تیراندازی کردہ و بسیاری را کشتہ و زخمی کردند۰
  از سال ۱۹۹۹ این روز بہ عنوان روز جھانی زبان مادری نامگذاری شد۰

اھمیت زبان مادری

زبان‌ها روح بشريت هستند. زبان‌ها ميراث معنوی بشريت هستند، زاده می‌شوند، تكامل مى‌يابند و در برخى موارد محكوم به نابودی می‌شوند. اگر تلاش خود را براى نجات زبان‌ها آغاز كنيم، به سود ماست. بايد تمامی سعی خود را برای مراقبت از زبان‌ها بكار گيريم و اين در سايه سيستم آموزشى چند زبانه محقق خواهد شد…
اين بخش‌هايى از سخنرانی مدير كل يونسكو در مراسم روز جهانی زبان مادری در سال ۲۰۰۴ است.

زبان و فرھنگ ھویت انسان را شکل می دھد۰
از طریق زبان مادری انسان شخصیت خود را بہ دیگران نشان می دھد، احساسات درونی خویش را بیان کردہ و عقاید خود را بہ دیگران منتقل می کند۰
زبان افکار انسانھا را شکل می دھد۰
توسط زبان است کہ انسان دادہ ھای علمی خویش را رشد می دھد۰
بدون دانستن زبان مادری در سطح بالا انسان کامل نمی شود بلکہ ھمانند یک انسان تکامل نیافتہ (ھَندی کائپ) باقی می ماند۰ سوئدی ھا دوضرب المثل دارند در این مورد کہ می گویند “ قدرت قلم(زبان) از قدرت شمشیر بالاتر است” یا “قدرت سخنوری برابر است با قدرت”۰

از آنجا کہ فارسی را بہ ملل غیر فارس تحمیل کردہ اند حق یادگیری زبان مادری ۷۰% از جمعیت جغرافیای ایران را ازشان گرفتہ اند۰ این یعنی قتل عام زبانھا، فرھنگھا و ھویت ھای ملل غیر فارس۰ ملتھای متمدن دنیا مثل سوئد اھمیت و نقش زبان را فھمیدہ اند و بہ ھمین جھت بہ بچہ ھای مھاجر بلوچ، فارس، ترک، عرب و کرد اجازہ می دھند و امکانات آنرا نیز فراھم می کنند کہ این بچہ ھا زبان مادری خویش را در مدارس یاد بگیرند۰

اما ھمین ملت ھا در سرزمین آبا و اجدادی خویش از یادگیری و آموزش بزبان مادری محروم ھستند چون حاکمانی ظالم و بے منطق ھژمونی ملت خویش را بہ آنھا تحمیل کردہ و می خواھند بر آنھا حکومت کنند۰

گرفتن زبانھای ملل غیر فارس از آنھا توسط رژیمھای فارس محور شاہ و شیخ، در راستای تثبیت سیاست غیر انسانی و فاشیستی اسیمیلاسیون در زبان و فرھنگ فارسی است۰ بنابرین زبانھای مادری خویش را پاس بداریم و بہ نسلھای بعدی منتقل دھیم۰ نگذاریم تا زبانھای مادری مان نابود شوند۰

مھیم سرخوش بلوچ مسئول کمیته روابط خارجی #تشکیلات راجی تپاکی بلوچستان

https://t.me/SahabBalochistan
برچسب‌ها:, , , , ,