زبانهای بلوچی، کوردی، تورکمنی، تورکی و عربی زنده هستند!

زبانهای بلوچی، کوردی، تورکمنی، تورکی و عربی  زنده هستند!
فوریه 22, 2022
220 بازدید

اغلب کشورهای جهان به حق داشتن زبان مادری و نقش آن درآموزش و پرورش کودکان احترام می گذارند۰ 
در سیستم آموزشی چنین کشورهایی به زبان مادری کودکان توجه دارند و آنرا برای رشد فکری و آموزش علم و دانش بکارمی برند۰
  تدریس در مدارس کشورهایی مانند سویس، بلژیک ، هندوستان ، اتریش و بولیوی که چند زبانی هستند به زبان مادری کودکان صورت می گیرد۰

علاوه بر کشورهای نامبرده دهها کشور دنیا دو زبانی هستند۰ 
ایرانِ عقب مانده  تنها کشوری است که نه تنها چند زبانی را یک مشکل بزرگ جلوه داده بلکه فقط یک زبان ( فارسی ) را زبان رسمی و آموزشی  اعلام کرده است و بطور سیستماتیک سعی در نابودی زبان های زندهٔ بلوچی، کوردی، تورک آزری، تورکمنی  را دارد۰ 
 
در حالیکه در افغانستـان دو زبانِ رسمی و آموزشی بدون هیچ مشکلی در کنار همدیگر مورد احترام همه هستند حکومت فاشیستی ایران تحمیل زبان فارسی را برمیلیونها دانش آموز غیر فارس یکی ازاهداف اصلی  سیستم آموزشی خود می دانـد۰  
ملل در  ایران تحت ستم ملی هستند؛ هرکدام با داشتن سرزمین تاریخی ومرزهای  جغرافیایی مشخص به زبانهای عربی، کوردی، تورکی ، تورکمنی، بلوچی سخن می گویند۰  یعنی علاوه بر زبان مادریِ دانش آموزانِ فارس پنج زبان مادری دیگرکه زبانهای استاندارد هستند در ایران وجود دارد.
  زبانهایی زنده که هم کتابت می شوند و هم در کلیه سطوح آموزشی درکشورهای مجاور ایران تدریس می شوند۰ 
آموزش و تدریس درمدارس ومراکز آموزشی  کوردستان غربی به زبان کوردی است۰ درکشور مستقل آزربایجان شمالی زبان رسمی و آموزشی تورکیِ است۰ زبان تورکمنی هم  زبان رسمی و آموزشی در کشورمستقـل تورکمنستان است۰

بیش از بیست و پنج میلیون بلوچ به زبان بلوچی تکلم می کنند و زبان عربی هم در چندین کشور زبان رسمی و آموزشی است۰
بنابراین زبانهای عربی، کوردی، تورکی ، تورکمنی و بلوچی   زبانهایی استاندارد و زنده هستند و فاشیستهای فارس نمی توانند  با تحمیل زبان پارسی آنها را از بین ببرند۰ 

برچسب‌ها:, ,