زمین نگاری توسط هواداران

زمین نگاری توسط هواداران

هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان به مناسب اعلام موجودیت حزب اقدام به زمین نگاری نام حزب نمودند.

This post was written by
Comments are closed.