زمین نگاری توسط هواداران

زمین نگاری توسط هواداران
May 21, 2020
94 بازدید

هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان به مناسب اعلام موجودیت حزب اقدام به زمین نگاری نام حزب نمودند.

هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان به مناسب اعلام موجودیت حزب اقدام به زمین نگاری نام حزب نمودند.