شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی

شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی

هواداران حزب ” بلوچستان راجی تپاکی” با شعار نویسی تاسیس حزب را به فال نیک گرفتند:

تصاویر شعار نویسی هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان
This post was written by
Comments are closed.