شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی

شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی
May 24, 2020
117 بازدید

هواداران حزب ” بلوچستان راجی تپاکی” با شعار نویسی تاسیس حزب را به فال نیک گرفتند:

هواداران حزب ” بلوچستان راجی تپاکی” با شعار نویسی تاسیس حزب را به فال نیک گرفتند:

تصاویر شعار نویسی هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان