ظلم پایدار نیست

ظلم پایدار نیست
فوریه 18, 2022
313 بازدید

تاکنون ملل های تحت استعمار زیادی در طول تاریخ از بند استعمار خود را رها کرده و به آزادی رسیده اند.

بلوچستان که تحت استعمار بیگانگان است قطعا در آینده ای نزدیک آزاد شده و ملت بلوچ طعم خوش آزادی را میچشند.

تصور کنید بلوچستان آزاد است
در بلوچستان آزاد فرزندان ما بدون داشتن هیچ دغدغه ای از نظر امنیتی، اقتصادی و فرهنگی فقط به فکر آموزش و دانش اندوختن هستند.

در بلوچستان آزاد فرزندان ما که داشتن آرزوهای بزرگ از آنها سلب شده، دیگر میتوانند به چنین حقی که حق قانونی آنهاست دست یابند و آرزوهای بزرگ در سر بپرورانند.

در بلوچستان آزاد امنیت برقرار است ، دیگر مردم بلوچ برای داشتن کمترین امکانات رفاهی با جان خود بازی نخواهند کرد!
مردم بلوچ از ظلم ها و جنایات حکومت استعمارگر رهایی می یابند و به فکر آبادانی و پیشرفت خود و سرزمین شان خواهند بود.

در بلوچستان آزاد زنان همگام مردان هستند و مورد تبعیض جنسیتی قرار نمیگیرند و در تمام فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی ایفا خواهند کرد.

بلوچستان آزاد را تصور کنید….

دیری نخواهد گذشت که ملت بلوچ با همراهی در مبارزات همه ی اینها را تجربه خواهد کرد.

و یادتان باشد: ظلم پایدار نمی ماند

برچسب‌ها: