فرمانفرما: «بم سرحد بلوچستان است»

فرمانفرما: «بم سرحد بلوچستان است»
دسامبر 1, 2023
119 بازدید

فیروز میرزا فرمانفرما فرزند عباس میرزا، نایب السـلطنه و نوه فتحعلی شاه قاجار در سال 1233 ق/ است. 

وی در دوره میان سالی پس از اینکه بلوچستان با حمایت انگلیس به کنترل قاجاریه در آمده بود مشخصا در دوره ناصر الدین شاه قاجار، سفری حکومتی به  این منطقه داشت.

وی در صفحه ۵۳ کتابش سفرنامه کرمان و بلوچستان (ناشر دیجیتال- مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان)  اذعان دارد که سرحد بلوچستان بم  و نرماشیر است.

هر چند نرماشیر بلوچ هستند و بم اکثرا طوایف بلوچ هستند با این وجود اذعان وی این است که این منطقه  حوزه سرحدی ایران قاجاریه با بلوچستان بوده است:

(محسـنات دیگر آنکه از دّره کشـکی اگر تا این جلگه آبادي شود، بلوك بم و نرماشـیر که سرحد بلوچستان است و همیشه از طرف افغانستان و سیستان و بلوچ محّل خطر بود عبور از اینجاست، در صورت قلعه و آبادي بلوچها و نرماشیري و غیره در این مکان باشند.

پنجاه نفر تفنگچی بنشـینند امکان ندارد که بگذارند دشـمنی از اینجاها عبور کند به بم و نرماشیر و کرمان خطر بزند و دستاندازي کنـد. تا نزدیکی منزل گزك که رسـید خوانین بلوچها که جمعی با ابراهیم خان به بشاگردي مأمور و رفته بودند بقیه اسـتقبال کرده مهربـانی زیـاد به آنهـا نمود. و در نزدیکی منزل هم رضـا خـان سـرکردهي هشـتاد نفر جم ازهسوار بـا چهل نفر جمازهسوار اسـتقبال کردند، چهل نفر دیگر آنها با ابراهیم خان رفته بودند، به آنها هم مهربانی زیاد نمود.) پایان نقل قول

✍🏻تهیه: تحریریه سهاب

استفاده از متن با ذکر منبع بلامانع است.

برچسب‌ها:, , , , ,