مبانی اداری دولت بلوچستان

مبانی اداری دولت بلوچستان
آوریل 29, 2021
785 بازدید

حزب راجی تپاکی، بهترین شیوہ ادارہ دولت بلوچستان را به صورت غیرمتمرکز میداند تا علاوه بر اکثریت مردم بلوچ، اقلیت های موجود در بلوچستان نیز به شیوہ ای دمکراتیک در تعیین سرنوشت خویش نقش ایفا کنند.

مملکت بلوچستان دارای سه قوہ: مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگر خواهد بود.
قوہ مجریه در بلوچستان توسط مردم و با انتخاب نمایندگانشان شکل می گیرد.

مملکت بلوچستان دارای ساختار: ایالت، ولایت، شهر ، ناحیه و روستا خواهد بود. که رئیس ناحیه، شهردار، والی، فرماندار و در نهایت نخست وزیر این ساختار را ادارہ می کنند.

بلوچستان دو مجلس خواهد داشت: شهری دیوان (مجلس شهر) و بلوچستان ء راجی دیوان (مجلس ملی بلوچستان).

اعضای “شهری دیوان” نمایندگان ناحیه ها، روستاها و محلات هستند. که پس از برگزیدہ شدن در انتخابات مناطق و محلات خود “مجلس شهر” را تشکیل می دهند که دارای حق قانونگذاری منطقه ای است.

“مجلس شهر” شهردار را برمیگزیند. شهردار بالاترین مقام اجرایی در شهر و نواحی پیرامون می باشد.

درکنار انتخابات نمایندگان شهر، نمایندگان “دیوان ملی” (راجی دیوان) برگزیدہ می شوند و نمایندگان راجی دیوان، نخست وزیر را انتخاب می کنند. نخست وزیر با معرفی کابینه و کسب رای اعتماد از نمایندگان “راجی دیوان” دولت بلوچستان را تشکیل می دهد.

دولت ملی بلوچستان با آرای نمایندگان انتخاب مردم شکل گرفته وعلاوه بر دفاع از حقوق ملی و سیاسی سرزمین، بلوچستان را به شیوه ای دمکراتیک اداره می کند.

ضمن اینکه با تفویض قانون گذاری
محلی به “دیوان شهر” تفاوت های مناطق مختلف، اعتقادات منطقه ای و آداب و رسوم محلی در نظر گرفته می شوند.

مردم میناب و عنبر آباد ، بم و رودبار زمین و… می توانند بر اساس زبان و فرهنگ اکثریت ، قوانین محلی تصویب کنند.

مردم زابل کنونی و پیرامون آن میتوانند بر اساس شرایط زبانی و فرهنگی خود قوانین منطقه ای داشته باشند.

نمایندگان راجی دیوان:
مردم بلوچستان بر حسب جمعیت شهرها نمایندگان مستقلی به مجلس می فرستند تا اقشار مختلف جامعه حضور کافی برای ایفای نقش در قانون گذاری داشته باشند.

به عنوان مثال، برای هر 50 هزار نفر جمعیت، یک منتخب به “راجی دیوان” فرستادہ شود.

شهردار: بالاترین مقام اجرای شهر است که توسط “دیوان شهر” برگزیدہ می شود.
رئیس ناحیه: بالاترین مقام ناحیه و روستا است که از سوی فرماندار انتخاب می شود.
والی: بالاترین مقام هر ولایت ،که از سوی فرماندار انتخاب می شود و به کار دیوان هر شهر نظارت می کند و برنامه های دولت را تنفیذ می کند.
فرماندار: بالاترین مقام هر ایالت است که از سوی نخست وزیر تعیین می شود. و برای پیشبرد برنامه های دولت در سطح ایالت فعالیت می کند.
نخست وزیر: عالی ترین مقام دولت ملی بلوچستان و رئیس هیئت وزیران است. صلاحیت اجرا یی نخست وزیر شامل حق گماشتن و یا تعویض تمام اعضای هیئت دولت، هماهنگ نمودن سیاستها و فعالیتهای تمام طبقات و سازمانهای حکومتی استان ها و ولایات وکارکنان و خدمات اجتماعی است. نخست وزیر بلوچستان به “راجی دیوان” پاسخگو خواهد بود. انتخاب یا برکناری نخست وزیر با دوسوم آرای اعضای “راجی دیوان” میسر خواهد بود.

سروک (رئیس) بلوچستان: نمايندہ مردم بلوچستان در مراسم ملی و ميهنی و رئیس دیوان حل اختلافات بین سران سه قواست و هماهنگ های لازم را در بین ملل هم پیمان و دولت بلوچستان ايجاد می كند و به طور مستقيم از سوی شهروندان مملکت بلوچستان در يك انتخابات سراسری برای مدت چهار سال انتخاب می شود.

رئیس دیوان عدالت: بالاترین مقام حقوقی و قضایی است و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تخلفات در بلوچستان است.