مساله سرنوشت بلوچ

مساله سرنوشت بلوچ
June 4, 2020
99 بازدید

از  زمانی که سرنوشت ملت بلوچ به دست بیگانگان است این ملت زندگی سختی را می گذراند. مناقشه جهانی  و حل مساله سرنوشت ملت بلوچ از جمله اهداف حزب “بلوچستانءِ راجی تپاکی” است.

از  زمانی که سرنوشت ملت بلوچ به دست بیگانگان است این ملت زندگی سختی را می گذراند. مناقشه جهانی  و حل مساله سرنوشت ملت بلوچ از جمله اهداف حزب “بلوچستانءِ راجی تپاکی” است.

Tags: