مساله سرنوشت بلوچ

مساله سرنوشت بلوچ

از  زمانی که سرنوشت ملت بلوچ به دست بیگانگان است این ملت زندگی سختی را می گذراند. مناقشه جهانی  و حل مساله سرنوشت ملت بلوچ از جمله اهداف حزب “بلوچستانءِ راجی تپاکی” است.

This post was written by
Comments are closed.