من یک زنم، زن یعنی معنای زندگی

من یک زنم، زن یعنی معنای زندگی
فوریه 3, 2022
212 بازدید

زن ضعیفه نیست،زن نماد استقامت است،بیداری زمانی به حقیقت معنا میشود که زن به آن بیداری رسیده باشد.

سرزمین بلوچستان به دستان ناپاک انگلستان دستخوش مرزبندیهای شد که امروز بلوچستان را درسه کشور افغانستان وپاکستان و ایران باید دریابیم.

بلوچستان تکه تکه شد وامروز بر سر بلوچ ظلم میشود ومبارزاتی علیه استعمار انجام شده اما امروز این بیداری به زنان ما رسیده ،بانو کریمه زنی بلوچ که درراه آزادی سرزمینش،برای دفاع از حق وحقوق زنان وکودکان بلوچ به پا خاست
جوانی وزندگیش را فدای راهی کرد که یک جهاد بیش نیست

هر سرزمینی که روزی مستعمره کشوری دیگربوده خون داده تا به آزادی رسیده است

امروز خون زنان بلوچ ما هم علیه ظلم هم پای مردان بلوچ برای ازادی بلوچستان ریخته می شود

چقدر از جانب یک زن بلوچ احساس خطر شده که به ترور ایشان پرداخته اند.

این چراغ افروخته خاموش نمی ماند ما زنان بلوچ در راه ازادی خاکمان همراه مردان خویش میشویم وعلیه ظلم به پا می خیزیم.

برچسب‌ها:, , ,