همسویی و همکاری با گجر در تضاد با منافع ملی بلوچ است! (محمد کریم بلوچ)

همسویی و همکاری با گجر در تضاد با منافع ملی بلوچ است! (محمد کریم بلوچ)
ژوئن 9, 2022
131 بازدید

ملت بلوچ طی نود و سه سال گذشته
در معرض تهاجم نظامی، فرهنگی و مذهبی جکام ایرانی و همچنین سیاستهای استعماری همسایگان تمامیت خواه قرار گرفته است.

برای هر بلوچ تابحال ثابت شده است که چه بر سر هویت ملی بلوچ، اقتصاد بلوچستان، وضعیت معیشتی میلیونها بلوچ آورده اند.

کافی است طرح تصرف سواحل بلوچستان را نام ببرم “تو خود حدیث مفصل خوان ازین مجمل”.
طرحی مخرب برای ملت بلوچ و به نفع بیگانگان که همسایگان اشغالگر ” بزرگترین طرح ملی” به آن نام داده اند.

این طرح استعماری ضد منافع و زندگی بلوچ مینابی، بنگلانی، کنرکی، چهباری، تیسی و هر بلوچ دیگر است.
زمانیکه زمینهای مردم بلوچ در کمب، مرادآباد و بل سر ، جاشک، کرگان و …. غضب شدند و یا وقتی که زابلیهای مزدور و سپاه مافیایی خانه های مردم را در جنگلوک به آتش کشیدند هزاران بلوچ در سراسر بلوچستان و جهان با بلوچهای بی خانمان اظهار همدردی کردند .

با کمال تاسف تعدادی در بلوچستان چنان از هویت خود بیگانه شده و از نظر فکری در دام فاشیسم فارس گرفتار شده اند که توان تشخیص منافع ملی مردم بلوچ و منافع غارتگران و تمامیت خواهان حاکم را درک نمی کنند یا اینکه منافع ملی بلوچ را فدای منافع شخصی خود کرده اند.

این گروه که اگاهانه یا نا اگاهانه اما به خواست خود در جبهه غارتگران قرار گرفته است مورد حمایت اقتصادی دشمن قرار گرفته و با تمام قوا علیه منافع ملت بلوچ با سپاه مافیایی گجر همکاری می کند.

از عناصری که به کشتار گسترده جوانان بلوچ و زنده زنده سوزاندن شان چشم بسته اند، کسانی که بی خانمان شدن خانواده های بلوچ در شهرها و بخصوص در بنادر و سواحل زرین بلوچستان را نادیده می گیرند، افرادی که آگاهانه در خدمت سپاه مافیایی و اطلاعات رژیم هستند در مقابل منافع ملی و هویت ملی بلوچ قرار گرفته اند.

افرادی که در صف دشمن و همسایگان تمامیت خواه و زابلی های نمک نشناس قرار گرفته به ملت بلوچ پشت کرده اند توجه داشته باشند که همکاری و همسویی با رژیم حاکم اقدامی علیه منافع ملی بلوچ و خیانت به ملت بلوچ است.

برچسب‌ها:, ,