هیچ ستمگری نمانده اما…

هیچ ستمگری نمانده اما…
February 24, 2021
138 بازدید

درست است که هیچ ستمگری تا ابد نماندهاما همیشه این مردم بودند که با مبارزه اینستمگران را از تخت شاهی خود به زیرکشیدند، و سرنگونشان کردند. ما ملت بلوچبه منجی نیاز نداریم، کافی است خودسازماندهی را یاد بگیریم، و مبارزات تشکیلاتی را گسترشدهیم، برای همین منظور عضو جنبش سهابشوید، تا روش مبارزه هدفمند را یاد […]

درست است که هیچ ستمگری تا ابد نمانده
اما همیشه این مردم بودند که با مبارزه این
ستمگران را از تخت شاهی خود به زیر
کشیدند، و سرنگونشان کردند. ما ملت بلوچ
به منجی نیاز نداریم، کافی است خودسازماندهی را یاد بگیریم، و مبارزات تشکیلاتی را گسترش
دهیم، برای همین منظور عضو جنبش سهاب
شوید، تا روش مبارزه هدفمند را یاد بگیرید.

بدون‌کار‌حزبی و تشکیلاتی منظم، که‌ هر نیرو در بخشی مشغول فعالیت باشد، و همه چرخ‌ها و زنجیرها و تسمه ها با هم خودرو را بچرخانند، ممکن‌نیست به‌هدف برسیم.

به طور مثال سپاه را در نظر بگیرید، بخش های مختلفی دارد، رسانه ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تبلیغی، و نیروهای مسلح، که نیروهای مسلح هر‌کدام در بخشی …. فرماندهی به هر بخشی نیاز داشته باشد فرمان داده و نتیجه میگیرد. یک نیروی منظم حتی تروریستی بر نیروهای مردمی بر حق اما پراکنده پیروز میشود.

اگر به دنبال رهبر هستید، رهبر «تشکیلات» است نه‌یک فرد. و شما زمانی اثر دراز مدت و‌مفیدی میتوانید از خود به جا بگذارید که تیمی کار‌کنید و نه فردی!

حبیب الله سربازی بلوچ : دبیر کل حزب بلوچستان راجی تپاکی

Tags: , , , , ,