وقتی ما بلوچها در اعتراضات تنهایم چرا همچنان اعتراض خیابانی کنیم؟

مارس 12, 2023
227 بازدید

پس از پروژه عقبنشینی اخیر در برابر شعارهای براندازانه، برخی از مردم از سویی و سایبری ها از سوی دیگر بار دیگر سوالهای نا امید کننده برای خاموشی قیام بلوچستان بیان میکند و میگویند: وقتی ما تنها در میدان هستیم همان بهتر که سکوت کنیم! یا چه نفعی دارد که در میدان اعتراضات بمانیم وقتی کسی دیگر در میدان نیست؟

برای پاسخ به این سوال کافی است دو نمونه در همسایگی خود را مثال بزنم: نمونه کردستان عراق!

کردها در عراق در مبارزه خود با سیستم مرکزی و سلب حقوق ملیشان قیام کردند و این قیام به تنهایی بود و دیگر گروه های عراق با آنها همراه نبودند، ضمن اینکه از لحاظ جمعیتی در آن دوره کمتر از ۳ میلیون نفر جمعیت داشتند، با این وجود اما ایستادگی و مبارزه مکررشان علیرغم اینکه انفال شده و با بمب شیمیایی مسموم و صدها نفر کشته شدند ادامه یافت و در نتیجه این مبارزه مستمر به حقوق خود رسیدند.

مثال دوم در بیخ گوش ما، بلوچستان شرقی است، بلوچها در پاکستان به تنهایی در یک قیام پر جست و خیز همچنان در برابر یک قدرت هسته ای ایستاده اند. وسعیت سرزمینی بلوچستان بسیار زیاد و جمعیتشان بسیار نسبت به مناطق دیگر پاکستان کم است، با این وجود مبارزات مستمرشان باعث شده جامعه از لحاظ فکری ترقی کرده و امروز جنبش چنان گسترش پیدا کند که جمعیت های هزاران نفری تنها از زنان وارد خیابانها میشوند و روز به روز به اهداف خود نزدیک و نزدیک تر میشوند. گروهی در خیابان و گروهی در کوه در حال مبارزه اند و از این رهگذر خواسته هایشان و مبارزاتشان علیرغم پروپاگاندای حکومتی در حال پیروزی است به نحوی که حکومت پنجاپ را خسته و درمانده کرده است.

در همین مدت که بلوچها در خیابان ماندند نه تنها باعث شده موجی از شناخت نسبت به بلوچها حاصل شود، بلکه پروپاگاندای رژیم و بایکوت رسانه ای یکصد ساله نیز شکسته است.
از طرفی دیگر این یک تمرین گسترده بوده و باعث شکوفایی جامعه، افزایش تعداد مبارزان و نیروهای پیشرو شده است که هر کدامشان بخش بزرگی از جنبش آینده بلوچستان خواهند بود.

در همین مدت کشورهای غربی برای اولین بار توجهشان به بلوچستان جلب شد، تحریم هایی به طور خاص بر مسئولان رژیم در بلوچستان وضع شد که بی سابقه هستند.

وانگهی هیچ ملتی بدون مبارزه به آزادی و نتیجه نرسیده است، هر ملتی که آزادی میخواهد ابتدا باید در میدان مبارزه بایستد و عقب نشینی نکند، هر ملتی که عقب نشینی کند، تنها به دشمن جرات بیشتری داده و به ملت خود شکست تحمیل میکند.

سهاب

برچسب‌ها:, , , , ,