پروژە تراژدی سیاە

پروژە تراژدی سیاە
مارس 10, 2022
186 بازدید

قدرت گیری رضا پالانی ( #پهلوی ) در جغرافیای ایران، تفکرات فاشیستی و شووینیستی که از غرب و به خصوص آلمان نازی به ایران وارد شده بود ، با یک سیاست رسمی و دولتی در زیر نام {تراژدی سیاه} شروع میشود و برنامه قتل عام فرهنگی ملل غیر فارس در پس پرده ماموریت ساواک به نهادهای فرهنگی و آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجرایی دیکته میشود.
طبق پروژه {تراژدی سیاە} در تمام سطوح از کودکستان ها تا دانشگاه ها و فرهنگستان ها و از کتب دبستانی گرفته تا تمام نشریات و کتب علمی، ادبی و تاریخی و … زبان های مردمان غیر فارس و ملیت های محصور در جغرافیای ایران، ممنوع اعلام شده و کتب و نشریاتی که با زبانهای غیر فارسی چاپ شده بودند را جمع آوری و معدوم کردند که سوزاندن کتابهای درسی به زبان تورکی در انظار عموم یکی از این اقدامات بود و در پی آن نیز روشنفکران، آزاد اندیشان و فعالین فرهنگی نیز زندانی ، تبعید یا اعدام گشتند.

در راستای همین پروژە شوم، نشریاتی مانند مجلە کاوە کە در برلین آلمان (1916ــ 1924) بوسیلە تقی زادە ادارە میشد و محافلی چون
هیأت میهن پرستان بە سرکردگی محمد علی فروغی ، محمد قزوینی و محمد علی جمالزادە دقیقا براساس اندیشە برتری نژادی شکل گرفتند و بە بهانە اتحاد زبانی بە حذف زبان و فرهنگ های غیرفارسی در ایران پرداختند.

در ادامەی همین پروژە، فاشیست هایی چون : عباس اقبال آشتیانی ، رضا زادە شفق تبریزی ، رشید یاسمی کرد ، ابراهیم پور داود گیلانی و مشفق کاظمی را دور خود جمع کردە و مجلە ایرانشهر(1923 ــ 1925) را جهت بسط همان افکار شووینیستی و نژادپرستانە منتشرکردە و بە تئوریزە نمودن و زمینە چینی برای ژنوساید فرهنگی پرداختند .

نامە فرهنگستان نیز بوسیلە مشفق کاظمی، جمالزادە و احمد فرهاد در برلین منتشر و بە بسط همان اندیشه دست زد. افرادی چون غلامحسین فروهر ، پرویز کاظمی ، تقی ارانی، حسن نفیسی نیز به این گروه پیوستند و پروژه تخریب و قتل عام فرهنگی را توسعه دادن.
در مسیر پروژە ملقب بە تراژدی سیاە، دکتر محمود افشاری و بنیادی کە تشکیل دادە بود بنیاد افشار و کتابفروشی تاریخ و انجمن ایران جوان گامهای بزرگ در خدمت بە حکومت مرکزی برداشتە و یکی از عاملین اصلی ژنوساید فرهنگی شدند.

محمود افشار از طرحی تحت عنوان اتحاد زبانی (حذف زبان ملل دیگر) سخن گفتە و بە صراحت مینویسد :
” ما هم ناچاریم پان ایرانیسم یعنی اتحاد ایران را داشتە باشیم”
افشار کە بخاطر خدمات بیشمارش به ناسیونالیست افراطی فارس ، او را پدر پان فارسیسم میخوانند در مجله آینده ارگان رسمی پان ایرانیستها از
خطر زرد (زبان های غیر فارس) سخن گفتە و برای رفع این خطر راەحل های زیر را ارائە میدهد :

1ـ ترویج زبان و ادبیات فارسی و تاریخ آریایی بخصوص در آذربایجان ، کردستان ، عربستان(خوزستان) ، بلوچستان و نواحی ترکمن نشین

2ـ کوچ دادن ایلات کورد ، عرب ، تورک بە داخل مناطق فارس نشین و فقیر نگه داشتن آنان و استفادە از آنان در کارهای سطح پایین و عدم اجازه به ورودشان  به کارهای دولتی در سطح گسترده .

3ـ انتقال کارمندان سطح بالا و مدیران فارس به مناطق کوردستان و تورکستان(آذربایجان) و عربستان(خوزستان) و ارائە خدمات ویژە بە آنان تا بە این وسیلە مدیریت اداری از دست ساکنان این مناطق گرفته شود .

4ـ تغییر تقسیمات کشوری بنا بە ایدئولوژی وحدت ملی . بە این شکل کە در مناطق غیرفارس استان های جدید و متنوع ساختە شود و ادغام نژادی شکل بگیرد .

5ـ از بین بردن اسامی غیر فارسی و تغییردادن نام اماکن طبیعی به مانند کوه ها ، رودخانه ها و فارسی کردن آنان و ممنوع کردن استفاده از زبان های محلی در مدراس ، ادرات دولتی و بخصوص قشون (ارتش).

برچسب‌ها:, ,