پیامد های استعمار در بلوچستان

پیامد های استعمار در بلوچستان
مارس 10, 2022
191 بازدید

استعمار یعنی سقف آرزو هایت آنهم در قرن بیست و یکم دسترسی به آب لوله کشی باشد در حالیکه سقف آرزو های ملت های آزاد تسخیر فضا و سفر به کرات دیگر است

استعمار یعنی قهرمان ملی ات در قرن بیست و یک نماینده مجلسی باشد که برای آب لوله کشی می جنگد در حالیکه قهرنانان ملت های آزاد کسانی هستند که برای اولین بار به فضا رفته اند یا سبب بالا رفتن سطح زندگی ،ارزش پاسپورت و امید به زندگی ملت خود شده اند

استعمار یعنی اینکه از افزایش جمعیت و زاد ولدت هراسان باشند و راه متعددی را به کار گیرند تا از جمعیتت کاسته شود در حالیکه حکومت ملت های آزاد به شهروندان خود جهت فرزند آوری تسهیلات متعدد ارائه می دهند

استعمار یعنی از آگاهی و دانستنت هراسان باشند و با به کار گیری حقه های کثیف راه های تحصیل و علم آموزی فرزندانت را ببندند

در حالیکه ملت های آزاد بخش زیادی از ثروت خود را صرف سرمایه گذاری در سیستم آموزشی متمرکز کنند تا فرزندانی آگاه تربیت کنند

استعمار یعنی هر کسی از ملتت بر علیه حکومت قیام کرد و حکومت او را نیافت از بهر انتقام جویی تو را اعدام کنند چون از ملیت و نژادت متنفر هستند
چون تو را بیگانه می پندارند و به خاطر نژادت تو را مستحق کشته شد می دانند
در حالیکه در ملت های آزاد هیچ کس به گناه دیگری مجازات نمی شود و حقوق شهروندی رعایت می شود

استعمار یعنی عبادت گاه هایت یکی یکی تخریب شوند و اعتقاداتت به استهزا گرفته شود در حالیکه ملت های آزاد شعائر دینی خود را در آرامش کامل انجام می دهند

استعمار یعنی جوانانت برای لقمه ای نان هدف گلوله ها قرار گیرند و در آتش بسوزند در حالیکه جوانان ملت های آزاد بورسیه دانشگاه های معتبر دنیا را کسب کنند

استعمار یعنی حکومت منابع سرزمینت را غارت کند و سود آنرا در کشور های دیگر هزینه کند
اما حکومت ملت های آزاد در دیگر کشور ها سرمایه گزاری کند تا برای ملت خود ارز و ثروت به ارمغان آورد

استعمار یعنی زبانت را ممنوع کنند تا با صحبت به زبان بیگانه هویتت را از دست بدهی و رگه های مبارزه در تو کمرنگ تر شود
اما حکومت ملت های آزاد تلاش بی وقفه ای به کار گیرد تا زبان و فرهنگ ملتش حفظ شود.

برچسب‌ها:,