پیام تبریک حزب بلوچستان راجی تپاکی بہ سران و اعضای احزاب تشکیل دھندہ ھمپیمانی لیبرال زاگرس

پیام تبریک حزب بلوچستان راجی تپاکی بہ سران و اعضای احزاب تشکیل دھندہ ھمپیمانی لیبرال زاگرس
ژانویه 9, 2021
543 بازدید

دوستان و ھمرزمان ھمپیمانی لیبرال زاگرس سلام

با خبر شدیم کہ سہ تشکل سیاسی از سہ ملت متفاوت یک اتحاد مشترک بنام ھمپیمانی لیبرال زاگرس را تشکیل دادہ اند کہ این سہ تشکل عبارتند از:
حزب آزادی کردستان، حزب لیبرال احواز و حزب دموکراتیک کاسپین

امیدواریم کہ این پیمان ھمکاری و اتحاد باعث رشد و تشدید ھر چہ بیشتر مبارزات ملی ملل تحت ستم خصوصا ملتھای کرد، احوازی و کاسپین شود۰
دوستان؛ ھمپیمانی احزاب و تشکلات ملل مختلف یک راھکار اساسی برای دستیابی بہ حاکمیت ملی و مبارزہ موثر بر علیہ استعمارگران می باشد۰ حزب بلوچستانء راجی تپاکی بدینوسیلہ شادمانی خود را از این اقدام میمون و تشکیل ھمبستگی لیبرال زاگرس را بہ رھبران، اعضای احزاب تشکیل دھندہ و ھمچنین ملل کرد، عرب و کاسپین تبریک و تھنیت عرض می نماید و آرزوی موفقیت شما را برای نیل بہ حق حاکمیت ملی ملل تان داریم۰

بہ امید پیروزی مبارزات ملل دربند

برچسب‌ها:, , ,