پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان
ژانویه 19, 2024
180 بازدید

ملت بلوچ قربانی دو حکومت فاشیستی

در روزهای گذشتە حکومتهای اسلامی ایران و پاکستان با شعار اللە اکبر یکی بە بهانەی حملە بە دشمنانش و دیگری در انتقام این حملە، مردم بلوچستان را آماج حملەی تروریستی قرار دادند. متاسفانە در این حملات چندین شهروند بلوچ از جملە تعدادی کودک جانشان را از دست دادند. 

حکومتهای اشغالگر ایران و پاکستان حقوق مردم بلوچستان را نادیدە گرفتە و ستمی کە بە این ملت روا میدارند قابل وصف نیست. این حکومتها میکوشند ساکنان بلوچ کشور همسایە را بعنوان ابزاری در خدمت اهداف اشغالگرانەی خود درآوردە و در هر تنش و ناآرامیی در آن منطقە، این مردم بلوچستان، در هر دو سمت مرزی جعلی هستند کە قربانی سیاستهای ضد بشری این حکومتها میشوند. مردمی کە کمترین سهم را از ثروت و سامان کشور بردە و بیشترین سرکوب و بی حقوقی را تحمل کردەاند. 

مسئولین بیشرم حکومت ایران بە رسانەها گفتەاند کە جانباختگان اتباع بیگانە بودەاند، این اظهار نظرها عمق سیاست نژادپرستانە و اشغالگرانەی حکومت ایران را بر همگان آشکارتر نمودە و نشان داد اینان برای حفظ حکومتشان از هیچ جنایتی ابا ندارند. در حقیقت جدای از اینکە کشتە شدگان این جنایات شناسنامەی کدام کشور اشغالگر بلوچستان را دارا هستند برای حکومت ایران بیگانە بە حساب میآیند. اینان همان مردمانی هستند کە در طول تمام دوارن حکومتهای حاکم همچون مردم کوردستان، بە مثابەی ساکنان کشوری اشغال شدە مورد تعرض، بی حقوقی و ستمی مضاعف قرار گرفتەاند. حکومت ارتجاعی پاکستان نیز مردم بلوچستان را بیگانە و غیر خودی میداند و ارزشی برای جانشان قائل نیست و در بازی قدرت برای نمایش “تواناییهایش” بە جای حملە بە مراکز نظامی، مردم غیر نظامی و کودکان بلوچ را آماج حملات تروریستیشان میکنند. 

این جنایات غیر انسانی دو حکومت اشغالگر بلوچستان همان سیاستیست کە سالهاست اشغالگران کوردستان از آن پیروی میکنند. سیاستی غیر انسانی و راسیستی کە نتیجەاش مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر بلوچستان و کوردستان بودە کە عاقبت قلعەی اشغالگران را ویران خواهد ساخت و رهایی و آزادی را برای مردم کوردستان و بلوچستان بە ارمغان خواهد آورد. 

کومەلە زحمتکشان کوردستان ضمن اظهار همدردی با خانوادە و عزیزان قربانیان این حملات تروریستی، این جنایات را بە تندی محکوم میکند. 

کومەلە زحمتکشان کوردستان 

٢٩ دی ١٤٠٢

١٩ی ١ی ٢٠٢٤P

برچسب‌ها:, , ,