چمشانک

چمشانک
November 15, 2020
79 بازدید

موضوع این هفته چمشانک: چگونگی شکلگیری حکومت بلوچستان اواخر قاجار و از بین رفتن این سلسله است. شروع حکومت از میربهرام‌خان، و‌دومین حاکم‌آن میر دوست محمدخان. مجری برنامه: سیروس بلوچمهمان: حبیب الله سربازی بلوچ اولی سرجمین «چمشانک»ء مراگش۔ چه یوتیوبا اے مراگشا بچارت لینک اولین برنامه کامل چمشانک از یوتیوب بلوچستانء توار

موضوع این هفته چمشانک: چگونگی شکلگیری حکومت بلوچستان اواخر قاجار و از بین رفتن این سلسله است. شروع حکومت از میربهرام‌خان، و‌دومین حاکم‌آن میر دوست محمدخان.

مجری برنامه: سیروس بلوچ
مهمان: حبیب الله سربازی بلوچ

اولی سرجمین «چمشانک»ء مراگش۔ چه یوتیوبا اے مراگشا بچارت

لینک اولین برنامه کامل چمشانک از یوتیوب

بلوچستانء توار

Tags: , , ,