کتاب تاریخ بلوچستان اثر میر گلخان نصیر

کتاب تاریخ بلوچستان اثر میر گلخان نصیر
نوامبر 12, 2023
154 بازدید

 تاریخ تنھا عاملی است کہ یک ملت، حتی در زمان ضعف ھم بدان افتخار میکند. زمانی فرا میرسد کہ تاریخ بہ قدم ھای لرزان ملت توان می بخشد و بہ او در جھت ترقی و پیشرفت نیروی تازہ میبخشد. قوم مایوس را ازاعماق ظلمت و تاریکی بیرون آوردہ و او را بار دیگر بہ سوی ترقی و کمال راھنما میشود. (برگرفته از مقدمه غوث بخش بر کتاب تاریخ بلوچستان اثر میرگلخان نصیر)

پی دی اف کتاب:

تاریخ_بلوچستان_نویسنده_میر_گل_خان

برچسب‌ها:, , ,