بُن رهبند، بلوچستانء راجی تپاکی گل

بُن رهبند، بلوچستانء راجی تپاکی گل

بلوچستانء راجی تپاکی گلء بن رهبندا چه ادان ایر گیج کن ات و بوان ات:

This post was written by
Comments are closed.