رسول بکش زنگشاهی ، بلوچ پهلوان و هگازیانی مَزنیں استار چه ما سِست و شُت

رسول بکش زنگشاهی ، بلوچ پهلوان و هگازیانی مَزنیں استار چه ما سِست و شُت

هر راج ءُ مردم ءَ آهانی جندءِ هگازی، استا ، کشتکار ، جولاهگ ، مالدار ، تپنگی ءُ زند ءِ زرورتانی داب دابین مردم بیتگ اَنت۰ هگازی ءُ پهلوان هما مردم بوتگ انت که راجانی راجدپتر ءِ یات کنوک ، راجی مردین ءُ جنین شیرزالانی بامردی ءِ ستا کنوک و شنیر جنوک بیتگ انت ءُ وت هم راجی جنگانی اولی رِد ءَ اوشتوک ءُ بهر زوروک بوتگ انت۰  زنگشاهیاں  روکپتی بلوچستان ءِ شئیر ءُ ساز ءِ چه مستریں سازگراں بوتگ انت۰  پهلوان بُلند ءُ آئیءَ …

Read More »