آرشیو

اساسنامه و مرام نامه بلوچستانءِ راجی تپاکی گل مصوب کنگره دوم ۱۴۰۳

اساسنامه و مرام نامه بلوچستانءِ راجی تپاکی گل مصوب کنگره دوم ۱۴۰۳

می 14, 2024

اساسنامه ذیل طی دومین کنگره حزب تصویب گردید که با اندکی تغییرات نسبت به اساسنامه کنگره اول است. از جمله در خصوص وضعیت اداری تشکیلات، اهداف تاکتیکی، شعار حزب، رشد مبارزات زنان، و … کنگره حزب در تاریه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ مه ۲۰۲۴ برگزار گردید.

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

ژانویه 19, 2024

ملت بلوچ قربانی دو حکومت فاشیستی در روزهای گذشتە حکومتهای اسلامی ایران و پاکستان با شعار اللە اکبر یکی بە بهانەی حملە بە دشمنانش و دیگری در انتقام این حملە، مردم بلوچستان را آماج حملەی تروریستی قرار دادند. متاسفانە در این حملات چندین شهروند بلوچ از جملە تعدادی کودک جانشان را از دست دادند.  حکومتهای […]

طرح جاگزین بلوچستان راجی تپاکی همراه با تحریم انتخابات رژیم

طرح جاگزین بلوچستان راجی تپاکی همراه با تحریم انتخابات رژیم

ژانویه 14, 2024

حزب بلوچستان راجی تپاکی انتخاباتهای سابق رژیم را تحریم کرده و انتخابات نمایشی پیش روی مجلس را نیز تحریم میکند؛ چرا که در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی و نظام استعماری کنونی بلوچ به حقوق خود دست پیدا نمیکند. ما همزمان با تحریم انتخاباتهای رژیم طرحی جایگزین برای انتخاب مردم ارائه کرده ایم.  طرح ذیل، طرحی […]

ریشه شناسی واژه «بلوچ» 

ریشه شناسی واژه «بلوچ» 

ژانویه 7, 2024

واژه و نام کنونی «بلوچ» به شکل بلاش و بلوش، نام آخرین دودمان شاهنشاهان در امپراتوری اشکانی و تعدادی از پادشاهان و چند تن از بزرگان و سرشناسان در دوره اشکانیان و ساسانیان است. در جهان کنونی تنها ملتی که این نام در بینشان یافت میشود و دیده میشود در بین مردمان بلوچ است و […]

دربارۀ بلوچ و بلوچ‌ خانه شهر سرپل

دربارۀ بلوچ و بلوچ‌ خانه شهر سرپل

دسامبر 31, 2023

یادآوری: این مقاله، تحقیق ژرف و گسترده یی در مورد بلوچ های سرپل و فاریاب به طور اخص و بالطبع بلوچان افغانستان، ایران و پاکستان به طور عام است. نوشته، معلومات و استنتاج های درخور و جالبی در مورد ریشه های اتنیکی و تاریخی بلوچان شمال افغانستان در پیوند با اوزبیک ها و سایر تورکان […]