آرشیو

کتاب: مساله ملی در بلوچستان ایران

کتاب: مساله ملی در بلوچستان ایران

نوامبر 12, 2023

کتاب «مساله ملی در بلوچستان ایران» نوشته د.محمد حسن حسین بر وکیل و فعال سیاسی بلوچ ساکن آمریکاست. نامبرده در این کتاب به تحولات سیاسی و مبارزات ملی در بلوچستان نگاهی داشته و به تحلیل وقایع مختلف چگونگی شکل گیری و رشد و چگونگی افول و عروج آنها و تاثیر آنها بر جامعه بلوچستان و […]

کتاب : بلوچستان غربی چگونه اشغال شد؟

کتاب : بلوچستان غربی چگونه اشغال شد؟

نوامبر 12, 2023

این کتابچه نوشته محمد کریم بلوچ با استناد به اقرارهای امان الله جهانبانی در کتابش: ( عملیات قشون در بلوچستان ) نگاشته شده است. این نوشتار چگونگی یورش و حمله قشون گجر به فرماندهی امان الله  جهانبانی در پاییز سال ۱۳۰۷ ه. ش.  و سقوط حکومت مستقل بلوچستان را تشریح می کند. فایل پی دی […]

کتاب تاریخ بلوچستان اثر میر گلخان نصیر

کتاب تاریخ بلوچستان اثر میر گلخان نصیر

نوامبر 12, 2023

 تاریخ تنھا عاملی است کہ یک ملت، حتی در زمان ضعف ھم بدان افتخار میکند. زمانی فرا میرسد کہ تاریخ بہ قدم ھای لرزان ملت توان می بخشد و بہ او در جھت ترقی و پیشرفت نیروی تازہ میبخشد. قوم مایوس را ازاعماق ظلمت و تاریکی بیرون آوردہ و او را بار دیگر بہ سوی […]