جان هایمان را میگیرند، خانه هایمان را ویران میکنند