زانتء شنگ کنگ!

چہ زانگ و آگاھی ارزش داریت و باید شنگ کنگ ببیت؟
زانت و زانگ میں آزاتیء چہ تاثیرء داریت؟

واجہ ھبیب اللہ بلوچء گپانء اے باروا گوش بکنیت