زمان رسوا کننده خوبیست تا همه ظلم های دیکتاتورها را آشکار کند