سه‌شنبه 28 نوامبر 2023 - 16:06

سخنان شیخ پردل در نکوهش مخبر