شعار “نه سلطنت نه رهبرى دمكراسى برابرى” توسط زنان بلوچ

 

روز جمعه ۲۳ دی ماه شیرزنان آزادیخواه بلوچ در یک جمعه انقلابی دیگر شعار “نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری سر دادند.

 

 

 

: