مادران داغدار بلوچ

بعد از روی کار آمدن استعمارگران پهلوی و آخوندی هزاران مادر بلوچ لباس عزا پوشیدند

 

هزاران مادر در غم فرزندانشان که با طناب جمهوری اسلامی اعدام یا با گلوله های آتشین کشته شدند خون گریستند

 

هر روز در بلوچستان روز مادر است اما زبانم توانایی تبریک گفتن ندارد

 

جوانانی که با خون جگر بزرگشان کرده بودند

جوانانی که آرزوهای بزرگ داشتند

 

اکنون در آغوش خاک آرمیده‌اند و مادران ضجه می‌زنند و دست به سوی آسمان دراز کرده اند و از خدا سرنگونی استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان را میخواهند

 

امروز که روز مادر است را نمیتوانم تبریک بگویم

 

اما روزی آزادی را که در راه است از هم‌اکنون تبریک میگویم

روزی که دیگر بیگانگان نباشند تا خون جوانان ما را بریزند

روزی که ملت بلوچ آزادی را تجربه خواهد کرد