همراهی زنان بلوچ در قیام بلوچستان

 

روز جمعه ۲۳ دی ماه زنان و دختران بلوچ بعد از نماز جمعه با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه ظلم جمهوری اسلامی شعار دادند.

 

نکته قابل توجه در این تجمع شعارهایی ضدحکومتی به زبان بلوچی بود که نشان از افزایش آگاهی سیاسی مردم در بلوچستان و تقویت اندیشه های ملی گرایانه است، امروز زن و مرد بلوچ از نتایج استعمار بر سرزمین شان آگاهند و شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان را هدف خود قرار داده اند.


اند