چرا نباید بر گجر اعتماد کرد و چرا باید برای تقویت هرچه بیشتر مبارزات ملی بلوچستان تلاش کرد؟ (بهمن بلوچ)