یاد مزار بلوچستان، مولانا کوهی که دربند استعمارگران است از خاطر ما نخواهد رفت